ASUS D620MT user manual download (Page 62 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 100
62
บททº
³
5:
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
½ทย
Ai Booting (ก¹รบ³
ต Ai)
Ai Booting (ก±รบ¿
ต Ai) จ¹½สดงร±ยก±ร´Â
ปกรณÁ
µ
ด¶ก
·
บทº
³
ส±ม±รถบ
¿
ต»ด°
¶ล¼
´ก´Â
ปกรณÁ
จ±กนµ
°
นคล
À
กป
Â
³
มซ°
±ย/ขว± ¶พ¼
³
´¶ปล
º
³
ยน½ปลงล
²
±ด
µ
บก±รบ
¿
MyLogo (ÃลÃก¶
ข²งฉº
น)
ASUS MyLogo (ÃลÃก
°
ข´งฉµ
น ASUS) ´นÂ
ญ±ต¸ห
°
คÂ
ณปร
µ
บ½ต
³
งÃลÃก
°
ขณ¹บ
¿
ต»ด
°
ต±มต°
´งก±ร
ÃลÃก
°
ขณ¹บ
¿
ตค¼
´ภ±พท
º
³
ปร±กฏบนหน°
±จ´ร¹หว³
±ง ก±รทดส´บต
µ
ว¶´ง¶ม¼
³
´¶ป
À
ด¶คร
¼
³
´ง (POST)
Sample