ASUS D620MT user manual download (Page 60 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 100
60
บททº
³
5:
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
½ทย
Backup & Recovery (ส
Â
¹ร²ง¿ลÁก³
µ
น)
คลÀ
ก Recovery (ก
¿
°
¼
น) บนหน°
±จ´ ASUS Manager หล
µ
ก¶พ¼
³
´¶ร
À
³
มง±นก±รบ
²
±ร
Â
งร
µ
กษ± Windows
¶ช
³
น ก±รก
¿
°
¼
นร¹บบ, ก±รปร
µ
บก±รต
µ
°
งค
³
±¶ร
À
³
มต
°
น ½ล¹ก±รซ³
´ม½ซม Windows ด
°
วย½ผ³
นดÀ
สก
Á
¿
°
ค¼
USB Lock (ล
¾
²ก USB)
Â
ณสมบ
µ
À
USB Lock (ล·
´ก USB) จ¹ปกป
°
´งพ´ร
Á
ต USB, ตµ
ว´³
±นก±ร
Á
½ล¹»ดรฟÁ
´´ปตÀ
ค´ลข´งค
Â
ณจ±กก±ร¶ข
°
±ถ
¾
งทº
³
»ม³
°
´งก±รÃดยก±รตµ
°
งรห
µ
สผ³
±น
Sample