ASUS D620MT user manual download (Page 58 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 100
58
บททº
³
5:
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
½ทย
Security (คว¹มปล²ดภº
ย)
คลÀ
ก Security (คว±มปล´ดภ
µ
ย) บนหน°
±จ´ ASUS Manager หล
µ
ก¶พ¼
³
´¶ข
°
±ถ
¾
งย
¿
ทÀ
ลÀ
º
°
PC Cleanup
(ล
°
±งข
°
´ม¿
ล PC) ½ล¹ USB Lock (ล·
´ก USB)
PC Cleanup (ล
¹งข¶
²ม³
ล PC)
PC Cleanup (ล
°
±งข
°
´ม¿
ล PC)
¸ห
°
ตµ
ว¶ล
¼
´ก¸นก±ร¶´±»ฟล
Á
µ
³
วคร±ว½ล¹»ฟล
Á
ทº
³
»ม³
²
±¶ป
·
น´´กจ±กค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ¶พ¼
³
´
¶พÀ
³
มพ¼
°
นทº
³
³
±ง¸นƱร
Á
ด»ดรฟÁ
ASUS Secure Delete (ลบ²ย
´
¹งปล²ดภº
ย ASUS)
ASUS Secure Delete (ลบ´ย
³
±งปล´ดภ
µ
ย ASUS)
จ¹ร
µ
กษ±»ฟล
Á
ข´งค
Â
ณ¸ห
°
ปล´ดภ
µ
ยÃดยก±รท²
±¸ห
°
»ฟล
Á
ทº
³
ลบ»ป»ม³
ส±ม±รถก
¿
°
¼
น»ด
°
´ย
³
±งส
À
°
น¶ช
À
งÃดย
¸ช
°
´À
น¶ท´ร
Á
¶ฟซล±ก-½ล
°
ว-ปล
³
´ย½บบง³
±ย
Sample