ASUS D620MT user manual download (Page 53 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
53
½ทย
RJ-45 cable
LAN
D820MT(BM2CE)
LAN
RJ-45 cable
BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²ผ´
¹น°คร
µ
²ข´
¹ย¿ลน (LAN)
·นก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²ผ´
¹น LAN:
1.
¶ช
¼
³
´มต³
´ปล±ยด
°
±นหน¾
³
งข´งส±ย¶ค¶บ
À
ล RJ-45 ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต LAN (RJ-45) ทº
³
½ผงด°
±นหลµ
งข´ง
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ ½ล¹ปล±ย´º
กด
°
±นหน¾
³
ง¶ข
°
±ก
µ
บ LAN
ส±ย¶ค¶บ
À
ล RJ-45
ส±ย¶ค¶บÀ
ล RJ-45
Sample