ASUS D620MT user manual download (Page 5 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 100
5
ปรÁก¹ศ
ก¹รร
»
½ซ°ค
¸
ลข²ง ASUS / บร
¸
ก¹รนÂ
¹กล
º
Ãปร½กรมก±รร
º
»ซ¶คÀ
ล½ล¹น²
±กลµ
บข´ง ASUS
ม±จ±กคว±มม
Â
³
งม
µ
³
นข´ง¶ร±¸นก±รสร
°
±งม±ตรฐ±นส
¿
งส
Â
ดส
²
±หร
µ
บก±รปกป
°
´งส
À
³
ง½วดล
°
´มข´ง¶ร±
¶ร±¶ช
¼
³
´ว
³
±ก±ร¸ห
°
ท±ง½ก
°
ปµ
ญห±½ก
³
ล¿
กค°
±ข´ง¶ร± จ¹ท²
±¸ห
°
ส±ม±รถร
º
»ซ¶คÀ
ลผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
½บต¶ต´ร
º
³
½ล¹ช
À
°
นส³
วน´¼
³
นÄ รวมทµ
°
งว
µ
สดÂ
บรรจ
Â
º
บห
³
´ข´ง¶ร±´ย
³
±งมº
คว±มร
µ
บผÀ
ดช´บ
Ãปรด»ปทº
³
ส²
±หร
µ
บข
°
´ม¿
ล¸นก±รร
º
»ซ¶คÀ
ล´ย
³
±งล¹¶´º
ยด¸นภ
¿
มÀ
ภ±คต³
±งÄ
REACH
¶ร±¶ผย½พร
³
ส±ร¶คมº
ทº
³
¸ช
°
¸นผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
ข´ง¶ร±ซ¾
³
งส´ดคล°
´งก
µ
บ¶ฟรม¶ว
À
Á
กข´งข
°
´บµ
งคµ
REACH (ก±รลงท¹¶บº
ยน, ก±รปร¹¶มÀ
น, ก±ร´นÂ
มµ
ตÀ
½ล¹ข
°
´จ
²
±ก
µ
ดข´งส±ร¶คมº
) »ว
°
ทº
³
¶ว
·
บ»ซตÁ
ASUS REACH ทº
³
ถ¶
²ย¿ถลงข²งคณÁกรรมก¹รก¹รส
µ
´
²ส¹ร¿ห´
งช¹ต
¸
´Â
ปกรณÁ
นº
°
ส´ดคล°
´งก
µ
บส³
วนทº
³
15 ข´งกฎข
°
´บµ
งคµ
บ FCC ก±รท²
±ง±นต°
´ง¶ป
·
น»ปต±ม
¶ง¼
³
´น»ขส´งข
°
´ต³
´»ปนº
°
:
´Â
ปกรณÁ
นº
°
°
´ง»ม³
³
´¸ห
°
¶ก
À
ดก±รรบกวนทº
³
¶ป·
น´µ
นตร±ย ½ล¹
´Â
ปกรณÁ
°
´งส±ม±รถทนต
³
´ก±รรบกวน¸ดÄ ทº
³
»ด
°
µ
บ รวมทµ
°
งก±รรบกวนทº
³
´±จก
³
´¸ห
°
¶ก
À
ดก±รท²
±ง±นทº
³
»ม³
พ¾
งปร¹สงค
Á
´Â
ปกรณÁ
นº
°
»ด°
µ
บก±รทดส´บ ½ล¹พบว
³
±ส´ดคล°
´งก
µ
บข
°
´จ
²
±ก
µ
ดข´ง´Â
ปกรณÁ
ดÀ
À
ต´ลคล±ส
B
ซ¾
³
ง¶ป·
น»ปต±มส³
วนทº
³
15 ข´งกฎข
°
´บµ
งคµ
บ FCC ข
°
´จ
²
±ก
µ
ด¶หล³
±นº
°
»ด°
µ
บก±ร´´ก½บบ
¶พ¼
³
´¸ห
°
ก±รป°
´งก
µ
นทº
³
¶หม±¹สมต³
´ก±รรบกวนทº
³
¶ป·
น´µ
นตร±ย¸นก±รตÀ
ดตµ
°
งบร
À
¶วณทº
³
พµ
´±ศµ
ย´Â
ปกรณÁ
นº
°
สร
°
±ง ¸ช
°
½ล¹ส±ม±รถ½ผ³
พลµ
งง±นคว±มถ
º
³
คล¼
³
นว
À
ทย
Â
½ล¹ถ
°
±»ม
³
»ด°
ตÀ
ดตµ
°
½ล¹¸ช
°
´ย
³
±ง¶หม±¹สมต±มทº
³
ร¹บÂ
¸นข
µ
°
นต´นก±ร¸ช
°
ง±นข´งผ¿
°
ผลÀ
ต ´±จก
³
´¸ห
°
¶ก
À
ดก±ร
รบกวนทº
³
¶ป·
น´µ
นตร±ยต³
´ก±รส¼
³
´ส±รว
À
ทย
Â
´ย
³
±ง»รก
·
ต±ม »ม³
มº
ก±รร
µ
บปร¹ก
µ
นว
³
±ก±รรบกวน
จ¹»ม³
¶ก
À
ดข
¾
°
น¸นกรณº
ทº
³
ตÀ
ดตµ
°
ง´ย
³
±ง¶หม±¹สม ถ
°
±´Â
ปกรณÁ
นº
°
³
´¸ห
°
¶ก
À
ดก±รรบกวนก
µ
บบร
À
ก±ร
ก±รส¼
³
´ส±รต³
´ว
À
ทย
Â
หร
¼
´ก±รร
µ
บÃทรทµ
ศนÁ
ซ¾
³
งส±ม±รถทร±บ»ด°
Ãดยก±ร¶ปÀ
ด½ล¹ปÀ
ด´Â
ปกรณÁ
คÂ
ณควรพย±ย±ม½ก
°
»ขก±รรบกวนÃดย¸ช
°
À
ธº
ดµ
งต³
´»ปนº
°
หน¾
³
งหร
¼
´หล±ยว
À
ธº
³
วมก
µ
น:
ปร
µ
บทÀ
ศท±งหร
¼
´¶ปลº
³
ยนสถ±นทº
³
ข´ง¶ส±´±ก±ศร
µ
บสµ
ญญ±ณ
¶พÀ
³
มร¹ย¹ห
³
±งร¹หว
³
±ง´Â
ปกรณÁ
½ล¹¶คร
¼
³
´งร
µ
บสµ
ญญ±ณ
¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
ลง¸น¶ต°
±¶สº
ยบ¸นวงจรทº
³
½ตกต
³
±งจ±กทº
³
¸ช
°
¶สº
ยบ¶คร
¼
³
´งร
µ
บ´ย
¿
³
ปร
¾
กษ±ต
µ
ว½ทนจ
²
±หน³
±ย หร
¼
´ช
³
±ง¶ทคนÀ
ควÀ
ทย
Â
/Ãทรทµ
ศนÁ
ทº
³
มº
ปร¹สบก±รณÁ
¶พ¼
³
´ข´คว±ม
³
วย¶หล
¼
´
²
±¶ป
·
นต°
´ง¸ช
°
ส±ย¶ค¶บ
À
ลทº
³
มº
ฉนวนห
Â
°
มส²
±หร
µ
บ¶ช
¼
³
´มต³
´จ±กจ´ภ±พ»ปย
µ
งกร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
¶พ¼
³
´ปร¹ก
µ
นถ
¾
งคว±มส´ดคล
°
´งก
µ
บกฎข
°
´บµ
งคµ
บ FCC ก±ร¶ปล
º
³
ยน½ปลงหร
¼
´ด
µ
ด½ปลงทº
³
»ม³
»ด°
µ
บก±ร¶ห
·
นช´บÃดย´งคÁ
กรทº
³
มº
หน°
±ทº
³
µ
บผÀ
ดช´บ¶ร
¼
³
´งคว±มส´ดคล
°
´ง จ¹ท²
±¸ห
°
À
ทธÀ
Á
¸นก±ร¸ช
°
´Â
ปกรณÁ
นº
°
ข´งผ¿
°
¸ช
°
À
°
นส
Â
คÂ
¹°ตµ
²น°ก
»
´
ยวก
º
บ¿บต°ต²ร»
´
ล¸
°ธ»
ยม ²¸
²²น
ข¶
²ควรรÁว
º
:
°
±¸ส³
½บต¶ต´ร
º
³
´ย
³
±ง»ม³
¿
กต°
´ง ´±จมº
´µ
นตร±ยจ±กก±รร¹¶บÀ
ดข
¾
°
น»ด°
¸ช
°
¶ฉพ±¹½บต¶ต´ร
º
³
ชนÀ
ด¶ดº
ยวก
µ
น หร
¼
´¶ทº
ยบ¶ท³
± ทº
³
½น¹น²
±Ãดยผ¿
°
ผลÀ
ต¶ท³
±น
µ
°
น ทÀ
°
½บต¶ต´ร
º
³
ทº
³
¸ช
°
½ล°
วต±มข
µ
°
นต´นข´งผ¿
°
ผลÀ
Sample