ASUS D620MT user manual download (Page 49 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
49
½ทย
½ทย
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹พ²ร±
ต USB Ãดย·ช¶
BIOS
Â
ณส±ม±รถ¶ปÀ
ดท²
±ง±นหร
¼
´ปÀ
ดท²
±ง±นพ´ร
Á
ต USB 2.0 ½ล¹ USB 3.0 ทµ
°
งด
°
±นหน°
±½ล¹ด
°
±นหล
µ
งจ±ก
Ãปร½กรมต
µ
°
งค³
± BIOS »ด°
·นก¹ร°ป¸
ดท
Â
¹ง¹นหร
µ
²ป¸
ดท
Â
¹ง¹นพ²ร
±
ต USB 2.0 ¿ลÁ 3.0 ด
¹นหน¶
¹¿ลÁด
¹นหล
º
ง:
1.
กด <Delete> ¶พ¼
³
´¶ข
°
±ส
¿
³
Ãปร½กรมตµ
°
งค³
± BIOS ¶ม¼
³
´¶ร
À
³
มร¹บบ
2.
จ±กหน°
±จ´ Ãปร½กรมต
µ
°
งค
³
± BIOS, คล
À
Advanced (ขº
นส
³
ง) > USB ConÆguration
(ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ USB)
>
USB Single Port Control (ต
º
วควบค
¼
มพ²ร
±
ต°ด
»
´
ยว USB)
3.
¶ล¼
´กพ´ร
Á
ต USB ทº
³
Â
ณต°
´งก±ร¶ปÀ
ดท²
±ง±นหร
¼
´ป
À
ดท²
±ง±น
4.
กด <Enter> ¶พ¼
³
´¶ป
À
ดท²
±ง±นหร
¼
´ปÀ
ดท²
±ง±นพ´ร
Á
ต USB ทº
³
¶ล
¼
´ก
5.
คลÀ
Exit (²²ก)
½ล¹¶ล
¼
´ก
Save Changes & Reset (บº
นท
Ä
กก¹ร°ปล
»
´
ยน¿ปลง & ร
»
°ซ
¾
ต)
¶พ¼
³
´บ
µ
นท¾
กก±ร¶ปลº
³
ยน½ปลงทº
³
ท²
±ลง»ป
²
±หร
µ
บต²
±½หน³
งข´งพ´ร
Á
ต USB ¸ห
°
ด¿
บททº
³
1
Sample