ASUS D620MT user manual download (Page 46 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 100
ง.) ¶ล¼
´ก´Â
ปกรณÁ
º
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB จ±กนµ
°
นคล
À
กทº
³
Next (ถ
µ
ด»ป)
จ.) คลÀ
กทº
³
»´ค´นร
º
¶ฟรช
ห±ก´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB จ¹»ม³
½สดงข
¾
°
นม± คล
À
กท
º
³
Yes (·ช´
)
¶พ¼
³
´ล°
±ง¶น¼
°
´ห±บน´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ½ล¹สร
°
±ง´Â
ปกรณÁ
USB ทº
³
ส±ม±รถ
¿
ต»ด
°
´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB จ¹»ด°
µ
บก±รฟ´ร
Á
½มต ดµ
งนµ
°
นตรวจส´บ¸ห
°
½น³
¸จว
³
±คÂ
ณ»ด°
²
±ร´งข°
´ม¿
¶ร
º
ยบร
°
´ย½ล°
ฉ.) ¶ม¼
³
´¶สร
·
จสÀ
°
น คล
À
กทº
³
OK (ตกลง)
¶พ¼
³
´¶สร
·
จสÀ
°
¸
สก±
Windows
®
7 OS °ป¾
น½ฟล
±
ISO
ก.) ¶ล
¼
´กด
À
สก
Á
Windows 7 OS ¶ป·
น»ฟล
Á
ISO จ±กนµ
°
นคลÀ
กทº
³
Next (ถº
ด½ป)
46
บททº
³
5:
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
½ทย
Sample