ASUS D620MT user manual download (Page 45 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 100
45
¸
สก±
Windows
®
7 OS °ป¾
น²
¼
ปกรณ
±
»
´
°ก¾
บข¶
²ม³
ล USB
ก.) ¶ล
¼
´กด
À
สก
Á
Windows 7 OS °ป¾
น²
¼
ปกรณ±
»
´
°ก¾
บข¶
²ม³
ล USB
จ±กนµ
°
นคล
À
กทº
³
Next (ถº
ด½ป)
ข.) ท²
±¶คร
¼
³
´งหม±ย I
agree (ฉº
นย²มร
º
บ)
จ±กนµ
°
นคล
À
กทº
³
Next (ถº
ด½ป)
ค.) ¶ล
¼
´ก½หล
³
งทº
³
ม±ข´งดÀ
สก
Á
ก±รต
À
ดตµ
°
ง Windows
®
7 จ±กนµ
°
นคลÀ
กทº
³
Next (ถº
ด½ป)
½ทย
Sample