ASUS D620MT user manual download (Page 43 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 100
ก¹รÃหลด½ดร°ว²ร±
USB 2.0/3.0 ล
´
วงหน
¹ส
Â
¹หรº
บต
¸
ดต
º
Windows
®
7
Ãหลด»ดร¶ว´ร
Á
USB 2.0/3.0 ล
³
วงหน°
±¶พ¼
³
´ท
º
³
จ¹ส±ม±รถ¸ช
°
½ป°
นพÀ
มพÁ
½ล¹¶ม±ส
Á
¸นร¹หว
³
±งก±รต
À
ดตµ
°
Windows
®
7 ข
µ
°
นต´นต
³
´»ปนº
°
จ¹½น¹น²
±วÀ
ธº
ก±รÃหลด»ดร¶ว´ร
Á
USB 2.0/3.0 ล
³
วงหน°
± ½ล¹ก±ร
À
ดต
µ
°
งg Windows
®
7
¸
»
ก¹รท
»
´
1: ก¹รÃหลดล
´
วงหน¶
¹/ก¹รต
¸
ดต
º
งผ´
¹น ODD ¿ลÁ²
¼
ปกรณ±
USB
1.
ตรวจส´บ¸ห
°
½น³
¸จว³
±ค
Â
ณมº
À
³
งต
³
´»ปนº
°
:
ASUS Support DVD (ม±พร
°
´มก
µ
บ½พค¶กจ¶ดสก
Á
ท·
´ป PC ข´งคÂ
ณ)
½หล³
งทº
³
ม±ข´งก±รต
À
ดต
µ
°
ง Windows
®
7 (คµ
ดล´ก»ปย
µ
ง´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ทº
³
ฟ´ร
Á
½มต½ล
°
ว ซ¾
³
งมº
ขน±ดคว±มจ
Â
8GB หร
¼
´ม±กกว³
±)
´´ปต
À
µ
ลด
À
สก
Á
»ดรฟÁ
(ODD)
2.
¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ทº
³
มº
µ
วต
À
ดตµ
°
ง Windows
®
7
3.
¶สº
ยบ ASUS support DVD ¶ข
°
±»ป¸น ODD ข´ง¶ดสก
Á
ท·
´ป PC
4.
¶ปÀ
ด¶ดสก
Á
ท·
´ป PC ข´งค
Â
ณ½ล¹กด [F8] ¸นร¹หว³
±ง POST (Power-On Self Test)
(¶ปÀ
ด¶คร
¼
³
´งทดส´บต
µ
ว¶´ง) ¶พ¼
³
´¶ข
°
±ส¿
³
หน°
±จ´บ
¿
5.
¶ล¼
´ก´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ¶ป
·
น´Â
ปกรณÁ
บ¿
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
43
½ทย
½ทย
Sample