ASUS D620MT user manual download (Page 40 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 100
40
บททº
³
3:
ก¹ร·ช¶
ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
½ทย
• ก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±มº
ก±รท²
±ร´ยบ±ก»ว°
¶พ¼
³
´ทº
³
ส±ม±รถ¸ส
³
»ด°
¸นทÀ
ศท±ง¶ดº
ยว¶ท³
±นµ
°
น ´ย
³
±¸ช
°
½รงกด
ก±ร
Á
ด¶ข°
±»ป¸นสล
·
´ต ¶พ¼
³
´หลº
ก¶ลº
³
ยงคว±ม¶ส
º
ยห±ยทº
³
จ¹¶ก
À
ดก
µ
บก±ร
Á
• ค
Â
ณส±ม±รถ¸ส³
¼
³
´หน¾
³
งหร
¼
´หล±ย´µ
นลง¸นช
³
´ง¸ส³
ก±ร
Á
ด ½ล¹¸ช
°
¼
³
´½ต
³
ล¹´µ
น»ด
°
´ย
³
±ง´À
สร¹ ¸ส³
ก±ร
Á
หน³
วยคว±มจ
²
±ลง¸น½ต³
ล¹สล
·
´ต¶พº
ยงคร
µ
°
งล¹´µ
น¶ดº
ยว
ก¹ร·ช¶
°คร
µ
´
²ง²
´
¹นก¹ร
±
ดหน
´
วยคว¹มจ
Â
¹
กล°
´งดÀ
À
ต´ล½ล¹´Â
ปกรณÁ
ภ±พด
À
À
ต´ล´¼
³
นÄ
¸ช
°
ก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±¶พ¼
³
´¶ก
·
บภ±พด
À
À
ต´ล
หร
¼
´»ฟล
Á
¼
³
´ต
³
±งÄ ¶คร
¼
³
´ง´³
±นก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±¸น
µ
วทº
³
½ผง ด
°
±นหน°
±ข´งร¹บบข´งค
Â
´นÂ
ญ±ต¸ห
°
Â
ณ´³
±น½ล¹¶ข
º
ยน»ปย
µ
»ดรฟÁ
ก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±½บบต
³
±งÄ »ด
°
·นก¹ร·ช¶
ก¹ร
±
ดหน´
วยคว¹มจ
Â
¹:
1.
¸ส³
ก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±ลง¸นสล
·
´ตนº
°
2.
¶ล¼
´กÃปร½กรมจ±กหน°
±ต
³
±ง AutoPlay (¶ล³
น´µ
ตÃนมµ
ตÀ
) ¶พ¼
³
´¶ข
°
±ถ
¾
ง»ฟลÁ
ข´งค
Â
บน
Windows
®
7 ถ
°
± ก±ร¶ล
³
น´µ
ตÃนมµ
ตÀ
»ม³
»ด°
¶ป
À
ดท
²
±ง±น¸นค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ, คล
À
กป
Â
³
Windows
®
7
Start
(°ร
¸
´
ม)
บนท±สก
Á
บ±ร
Á
, คล
À
Computer (ค²มพ¸
ว°ต²ร
±
)
, จ±กนµ
°
นดµ
บ¶บ
À
ลคล
À
กทº
³
»´ค´นก±ร
Á
หน³
วยคว±มจ
²
± ¶พ¼
³
´¶ข
°
±ถ
¾
งข
°
´ม¿
ลบนก±ร
Á
ด.
• บน Windows
®
10 ห±ก AutoPlay (¶ล
³
น´µ
ตÃนมµ
ตÀ
) »ม³
¿
ก¶ป
À
ด¸ช
°
ง±น¸นค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
คล
À
กทº
³
File Explorer (ต
º
วสÂ
¹รวจ½ฟล
±
)
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต°
น) จ±กนµ
°
นดµ
บ¶บ
À
ลคล
À
กทº
³
»´ค´น
หน³
วยคว±มจ
²
±¶พ¼
³
´¶ข
°
±ถ
¾
งข
°
´ม¿
ล¸นนµ
°
• สล·
´ตก±ร
Á
ด½ต
³
ล¹´µ
นมº
»´ค´น»ดรฟÁ
ข´งต
µ
ว¶´ง ซ¾
³
งจ¹½สดงบนหน°
±จ´
Computer (ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
)
´ย
³
±ถ´ดก±ร
Á
ด´´กทµ
นทº
หร
¼
´¸นขณ¹ทº
³
²
±ล
µ
ง´³
±น ก
²
±ล
µ
งคµ
ดล´ก ก
²
±ล
µ
งฟ´ร
Á
½มต
หร
¼
´ก
²
±ลµ
งลบข
°
´ม¿
ลบนก±ร
Á
ด »ม³
¶ช
³
นนµ
°
นข
°
´ม¿
ล´±จส
¿
ญห±ย»ด°
¶พ¼
³
´ป
°
´งก
µ
นข
°
´ม¿
ลส
¿
ญห±ย ¸ห
°
¸ช
°
“Safely Remove Hardware and Eject Media (ถ´ดƱร
Á
ด½วร
Á
½ล¹
น²
±ส
¼
³
´´´ก´ย
³
±งปล´ดภ
µ
ย)” ¸นบร
À
¶วณก±ร½จ
°
ง¶ต¼
´นข´ง Windows ก
³
´นทº
³
จ¹ถ´ดก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±
´´กจ±ก¶คร
¼
³
´ง
3.
¶ม¼
³
´¶สร
·
จ½ล
°
ว คล
À
กขว±ทº
³
»´ค´น»ดรฟÁ
ก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±บนหน°
±จ´
Computer (ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
)
, คลÀ
Eject (นÂ
¹²²ก)
, จ±กนµ
°
นถ´ดก±ร
Á
ด´´ก
SM.SD.MS-PRO
Sample