ASUS D620MT user manual download (Page 33 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
33
½ทย
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²ห³
º
ง¿ลÁ½มÃครÃฟน
D820MT(BM2CE) / D620MT(BM2CF)
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²½มÃครÃฟน¿ลÁล
Â
¹Ãพง
¶ดสก
Á
ท´ป PC นº
°
ม±พร
°
´มก
µ
บพ´ร
Á
ต»มÃครÃฟน ½ล¹พ´ร
Á
ตล²
±Ãพงซ¾
³
งมº
´ย
¿
³
ทµ
°
งทº
³
½ผงด
°
±นหน°
±½ล¹½ผง
°
±นหล
µ
ง พ´ร
Á
ต I/O ¶ส
º
ยงซ¾
³
ง´ย
¿
³
º
³
½ผงด°
±นหลµ
ง ´นÂ
ญ±ต¸ห
°
Â
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´ล
²
±Ãพงส¶ต´ร
À
ô 2.1 ½ชน¶นล,
4.1
½ชน¶นล, 5.1 ½ชน¶นล ½ล¹ 7.1 ½ชน¶นล
• ¶ม¼
³
´ PC ¶ดสก
Á
ท·
´ปข´งคÂ
ณม±พร
°
´มก
µ
บล²
±Ãพงภ±ย¸น¶คร
¼
³
´ง
ก±รส
³
งข
°
´ม¿
ล¶ส
º
ยงจ¹´´กม±จ±กล
²
±Ãพงภ±ย¸น¶คร
¼
³
´ง
• ¶ม¼
³
´คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´ก
µ
บ´Â
ปกรณÁ
¶ส
º
ยงภ±ยน´ก¶ช
³
น ห
¿
ฟµ
หร
¼
´ล²
±Ãพง คÂ
ณจ¹ต°
´ง¶ป
À
ด¸ช
°
ง±นก±รส
³
งข
°
´ม¿
ล¶ส
º
ยงข´ง´Â
ปกรณÁ
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยดต³
±งÄ
Ãปรดด¿
º
³
µ
วข
°
´ก±ร¶ปล
º
³
ยน¶ป
·
นก±รส
³
งข
°
´ม¿
ล¶สº
ยงภ±ยน´ก
• ¶ม¼
³
´คÂ
ณตµ
ดก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
¶สº
ยง
คÂ
ณจ¹ต°
´ง¶ปล
º
³
ยนก±รส³
งข
°
´ม¿
ล¶ส
º
ยง»ปย
µ
งล
²
±Ãพงภ±ย¸น¶คร
¼
³
´งจ±ก½ผงควบคÂ
มด°
วยตน¶´ง
Sample