ASUS D620MT user manual download (Page 3 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 100
3
ส¹รบº
ปร¹ก±ศ
.............................................................................................
5
°
´ม¿
ล¶พ¼
³
´คว±มปล´ดภ
µ
........................................................................
8
°
´ก
²
±หนดทº
³
¸ช
°
¸นค
¿
³
ม¼
´นº
°
.........................................................................
9
จ¹ค°
นห±ข
°
´ม¿
ล¶พÀ
³
ม¶ต
À
ม»ด
°
จ±กทº
³
»หน
.........................................................
9
À
³
งต³
±งÄ ¸นกล³
´งบรรจ
Â
.........................................................................
10
บทท
»
´
1
°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น
À
นด
º
ต°
´นร
µ
บ!
.....................................................................................
11
ท²
±คว±มร
¿
°
µ
กค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
..........................................................
11
ก±รต
µ
°
งค
³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
..............................................................
24
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´จ´½สดงผลภ±ยน´กหล±ยจ´
................................................
27
ก±ร¶ปÀ
ด/ป
À
ดค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
...........................................................
29
บทท
»
´
2
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²²
¼
ปกรณ
±
°ข¶
¹กº
บค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB
......................................................
31
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´»มÃครÃฟน½ล¹ล
²
±Ãพง
........................................................
33
ก±ร¶ปล
º
³
ยน¶ป·
นก±รส
³
งข
°
´ม¿
ล¶ส
º
ยงภ±ยน´ก
...............................................
37
บทท
»
´
3
ก¹ร·ช¶
ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
ท³
±ท±งทº
³
¶หม±¹สม¸นขณ¹ทº
³
¸ช
°
¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งคÂ
.................................
39
ก±ร¸ช
°
¶คร
¼
³
´ง´³
±นก±ร
Á
ดหน³
วยคว±มจ
²
±
.....................................................
40
ก±ร¸ช
°
´´ปตÀ
µ
ล»ดรฟÁ
(¸น¶คร
¼
³
´งบ±งร
Â
³
น¶ท³
±นµ
°
น)
.........................................
41
ก±รÃหลด»ดร¶ว´ร
Á
USB 2.0/3.0 ล
³
วงหน°
±ส²
±หร
µ
บต
À
ดตµ
°
Windows
®
7
...................................................................................
43
ก±รก
²
±หนดค
³
±พ´ร
Á
ต USB Ãดย¸ช
°
BIOS
..................................................
49
ก±รก
²
±หนดค
³
±ก±รต
µ
°
งค
³
±ร¹บบป°
´งก
µ
น HDD Ãดย¸ช
°
BIOS
............................
50
บทท
»
´
4
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²½ปย
º
ง²
¸
น°ต²ร
±
°น¾
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´½บบมº
ส±ย
.........................................................................
51
บทท
»
´
5
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
ASUS Business Manager
..................................................................
55
บทท
»
´
6
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
ก±ร½ก
°
»ขป
µ
ญห±
.................................................................................
65
Sample