ASUS D620MT user manual download (Page 29 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
29
½ทย
ป¼
´
ม°พ¹°ว²ร
±
ก¹ร°ป¸
ด/ป¸
ดค²มพ
¸
ว°ต²ร±
ข²งค
¼
³
วนนº
°
´ธÀ
บ±ยว
À
ธº
ก±ร¶ป
À
ด/ป
À
ดค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณหลµ
งจ±กทº
³
µ
°
งค³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¶สร
·
จ½ล
°
ก¹ร°ป¸
ดค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
·นก¹ร°ป¸
ดค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
ณ:
1.
¶ปÀ
ดสว
À
ตช
Á
¶พ±¶ว´ร
Á
2.
กดป
Â
³
ม¶พ±¶ว´ร
Á
บนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
3.
ร´จนกร¹ทµ
³
งร¹บบปฏ
À
µ
À
ก±รÃหลดข
¾
°
นม±Ãดย´µ
ตÃนมµ
À
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยด¸นก±รปÀ
ด¶คร
¼
³
´ง¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งคÂ
ณบน Windows
®
7 / Windows
®
10,
¸ห
°
ด¿
³
วน
ก¹รป¸
ด°คร
µ
´
²ง °ดสก±
ท²ป PC
¸นบททº
³
3
D820MT(BM2CE) / D620MT(BM2CF)
D820SF(BP1CE/SD790) / D620SF(BP1CF/SD580)
BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
ป¼
´
ม°พ¹°ว²ร
±
ป¼
´
ม°พ¹°ว²ร
±
Sample