ASUS D620MT user manual download (Page 26 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 100
26
บททº
³
1:
°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น
½ทย
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²¿ป¶
นพ
¸
มพ
±
USB ¿ลÁ°ม¹ส
±
USB
¶ช
¼
³
´มต³
´½ป
°
นพÀ
มพÁ
USB ½ล¹¶ม±สÁ
USB ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต USB ทº
³
½ผงด
°
±นหล
µ
งข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
`
D820MT(BM2CE)
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²ส¹ย½ฟต
´
¹งÀ
¶ช
¼
³
´มต³
´ปล±ยด
°
±นหน¾
³
งข´งส±ย»ฟ¶ข
°
±ก
µ
บข
µ
°
วต
³
´¶พ±¶ว´ร
Á
ทº
³
½ผงด
°
±นหล
µ
งข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
½ล¹ปล±ย´º
กด
°
±นหน¾
³
ง»ปย
µ
ง½หล
³
งจ
³
±ย»ฟ
D820MT(BM2CE)
Sample