ASUS D620MT user manual download (Page 25 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
25
½ทย
ก¹ร·ช¶
พ²ร
±
ต°²¹ต±
¼
ตก¹ร¿สดงผล²²นบ²ร
±
¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พข´งค
Â
ณ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต¶´±ตÁ
พÂ
ตก±ร½สดงผล´´นบ´ร
Á
·นก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²°ข
¹กº
บจ²ภ¹พภ¹ยน²กÃดย·ช¶
พ²ร
±
ต°²¹ต
±
¼
ตก¹ร¿สดงผล²²นบ²ร
±
ด:
1.
¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พ VGA ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต VGA, หร
¼
´จ´ภ±พ
HDMI ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต HDMI ทº
³
½ผงด°
±นหล
µ
งข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
2.
¶สº
ยบจ´ภ±พ¶ข
°
±ก
µ
บ½หล³
งจ
³
±ย»ฟ
• ถ
°
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณม±พร
°
´มก
µ
บ ASUS กร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ด, กร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ดจ¹ถ
¿
กตµ
°
งค³
±¶ป
·
น´Â
ปกรณÁ
½สดงผลหล
µ
ก¸น BIOS ด°
วย¶หตÂ
º
°
¸ห
°
¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พข´งคÂ
ณ¶ข°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต¶´±ตÁ
Â
ตก±ร½สดง
ผลบนกร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
• ¸นก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พภ±ยน´กหล±ยจ´¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ,
·ห¶
³
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²จ²ภ¹พภ¹ยน²กหล¹ยจ²
¸นบททº
³
2 ข´งค¿
³
¼
´ฉบµ
บนº
°
ส²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยด
D820MT(BM2CE)
Sample