ASUS D620MT user manual download (Page 23 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 100
10.
¿ผ´
นป¸
ด°²
¾
กซ
±
¿พนชº
´
นสล
¾
²ต
น²
±½ผ³
นป
À
ด¶´·
กซ
Á
½พนช
µ
³
นสล
·
´ต´´ก¶ม¼
³
´ต
À
ดต
µ
°
ง¶´·
กซÁ
½พนช
µ
³
นก±ร
Á
11.
º
ว°ล
µ
²ก¿รงด
º
น½ฟฟ
¹
¸ช
°
สวÀ
ตช
Á
นº
°
¶พ¼
³
´¶ล¼
´ก½รงด
µ
น»ฟฟ°
±¶ข
°
±ท
º
³
¶หม±¹สม¸ห
°
µ
บร¹บบ ต±ม
½รงด
µ
น»ฟฟ
°
±¸นพ
¼
°
นท
º
³
ข´งค
Â
ณ ถ
°
±½รงด
µ
น»ฟฟ
°
±¸นพ
¼
°
นท
º
³
ข´งค
Â
ณ¶ป
·
น 100-127V ¸ห
°
µ
°
งค
³
±สว
À
ตช
Á
»ปท
º
³
115V ถ
°
±½รงดµ
น»ฟฟ°
±¸นพ¼
°
นทº
³
ข´งค
Â
ณ¶ป
·
น 200-240V ¸ห
°
ตµ
°
งค³
±สว
À
ตช
Á
»ปทº
³
230V
ก±รตµ
°
งค³
±สวÀ
ตช
Á
»ปทº
³
115V ¸นสภ±พ½วดล
°
´มทº
³
มº
½รงดµ
น»ฟฟ°
± 230V หร
¼
´ตµ
°
ง»ปทº
³
230V ¸น
สภ±พ½วดล
°
´มทº
³
มº
½รงดµ
น»ฟฟ°
± 115V จ¹ท²
±¸ห
°
¶ก
À
ดคว±ม¶ส
º
ยห±ยกµ
บร¹บบ´ย
³
±งร
Â
น½รง!
12.
ช´
²งรÁบ¹ย²¹ก¹ศ
³
´ง¶หล³
±นº
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บก±รร¹บ±ย´±ก±ศ.
´ย
³
±ป
À
ดก
µ
°
นช
³
´งร¹บ±ย´±ก±ศบนตµ
ว¶คร
¼
³
´ง จ
µ
ด¸ห
°
มº
ก±รร¹บ±ย´±ก±ศท
º
³
¶หม±¹สมส
²
±หร
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ¶สม´
13.
ขº
วต
´
²°พ¹°ว²ร
±
¶สº
ยบส±ย»ฟ¶ข
°
±ก
µ
บข
µ
°
วต³
´นº
°
14.
พ²ร
±
ต LAN (RJ-45)
พ´ร
Á
ตนº
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´ก
À
ก¹บÀ
ต»ปย
µ
ง¶คร
¼
´ข
³
±ย½ลน (LAN)
ผ³
±นƵ
บ¶คร
¼
´ข
³
±ย
*
D820SF(BP1CE/SD790)
มº
พ´ร
Á
LAN
½บบค
¿
³
¸นขณ¹ทº
³
D620SF(BP1CF/SD580)
มº
พ´ร
Á
LAN
หน¾
³
ง´µ
น.
»ฟ½สดงสถ±น¹
LED
พ´ร
Á
LAN
¶พ±¶ว´ร
Á
µ
พพล±ย 80 Plus »ม³
»ด°
¸ห
°
สวÀ
ตช
Á
½รงดµ
น»ฟฟ°
±ม±
15.
สล
¾
²ต¿พดล
¾
²ค
สล·
´ต½พดล
·
´คนº
°
´นÂ
ญ±ต¸ห
°
PC ข´งค
Â
ณถ
¿
กย
¾
ดÃดย¸ช
°
½พดล
·
´คม±ตรฐ±น
1
6.
สล
¾
²ตล
¾
²ค Kensington
®
สล
·
´ตล
·
´ค Kensington
®
¸ช
°
²
±หร
µ
บล
·
´ค PC ¶พ
¼
³
´ป
°
´งก
µ
น¶คร
¼
³
´งÃดย
¸ช
°
ส±ย¶ค¶บ
À
ล¶พ¼
³
´คว±มปล´ดภ
µ
ย Kensington
®
ทº
³
¸ช
°
³
วมก
µ
น»ด
°
µ
บ PC
17.
พ²ร
±
ตขน¹น (²
¼
ปกรณ
±
µ
²°พ
¸
´
ม)
พ´ร
Á
ตนº
°
¶ช
¼
³
´มต³
´¶คร
¼
³
´งพÀ
มพÁ
½บบขน±น ส½กน¶น´ร
Á
หร
¼
´´Â
ปกรณÁ
´¼
³
นÄ
18.
พ²ร
±
ต VGA
พ´ร
Á
ตนº
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¸ช
°
ง±น»ด°
µ
บ VGA ¶ช
³
น จ´ภ±พ VGA
19.
พ²ร
±
ต²น
¼
กรม (²
¼
ปกรณ
±
µ
²°พ
¸
´
ม)
พ´ร
Á
ต COM1 น
º
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บ´
Â
ปกรณ
Á
º
°
หร
¼
´´
Â
ปกรณ
Á
´น
Â
กรม´
¼
³
นÄ
LED ก¸
จกรรม/ล
¸
งค
±
LED คว¹ม°ร
¾
สถ¹นÁ
Â
¹²ธ
¸
บ¹ย
สถ¹นÁ
Â
¹²ธ
¸
บ¹ย
ดµ
»ม³
มº
ก±ร¶ช
¼
³
´มÃยง
ดµ
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´ 10Mbps
º
ส°
¶ช
¼
³
´มÃยง
º
ส°
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´ 100Mbps
ก¹พร
À
À
จกรรมก±รร
µ
บส
³
งข
°
´ม¿
º
¶ข
º
ยว
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´ 1Gbps
พ²ร
±
ต LAN
LED
คว¹ม°ร
¾
LED ก¸
จกรรม
/ล
¸
งค
±
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
23
½ทย
Sample