ASUS D620MT user manual download (Page 22 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 100
ด¿
ต±ร±งก±รก
²
±หนดค³
±¶สº
ยง¸นหน°
±ถ
µ
ด»ป ส
²
±หร
µ
บก±ร¸ช
°
ง±นพ´ร
Á
ต¶ส
º
ยงÃดยก±รก
²
±หนดค³
±½บบ
2.1, 4.1, 5.1 หร
¼
´ 7.1 ½ชน¶นล
1.
พ²ร
±
ต°ม¹ส
±
PS/2 (ส
»
°ข»
ยว)
พ´ร
Á
ตนº
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บ¶ม±ส
Á
PS/2
2.
พ²ร
±
ต¿ป¶
นพ
¸
มพ
±
PS/2 (ส
»
ม´
วง)
พ´ร
Á
ตนº
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บ½ป°
นพÀ
มพÁ
PS/2
3.
¸
ส°พลย
±
พ²ร
±
พ´ร
Á
ตนº
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
ทº
³
ส±ม±รถ¸ช
°
»ด°
µ
บ DisplayPort
4.
พ²ร
±
ต HDMI
พ´ร
Á
ตนº
°
¸ช
°
²
±หร
µ
บข
µ
°
วต
³
´»Æ¶ดฟฟÀ
นÀ
µ
³
นมµ
ลต
À
มº
¶ด
º
ย´À
น¶ต´ร
Á
¶ฟซ (HDMI)
½ล¹ส´ดคล
°
´งก
µ
บ HDCP Ãดย´นÂ
ญ±ต¸ห
°
¶ล
³
น HD DVD, บล
¿
¶รย
Á
½ล¹¶น¼
°
´ห±ทº
³
มº
ก±รป
°
´งก
µ
น´¼
³
นÄ
5.
พ²ร
±
ต USB 3.1
พ´ร
Á
Universal Serial Bus (USB)
½บบ
9 ข±¶หล
³
±นº
°
²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
USB 3.1
´ย
³
±¶ช
¼
³
´มต
³
´½ป°
นพÀ
มพÁ
/ ¶ม±สÁ
¶ข°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต USB 3.1 ¸ดÄ ¸นขณ¹ทº
³
²
±ล
µ
งต
À
ดตµ
°
งร¹บบปฏ
À
บµ
À
ก±ร
Windows
®
¶น¼
³
´งจ±กข°
´จ
²
±ก
µ
ดข´งตµ
วควบคÂ
ม USB 3.1, ´Â
ปกรณÁ
USB 3.1 ส±ม±รถ¸ช
°
»ด°
ภ±ย¸ต°
สภ±พ½วดล
°
´ม
Windows
®
OS หลµ
งจ±กทº
³
ตÀ
ดตµ
°
ง»ดร¶ว´ร
Á
USB 3.1 ½ล
°
ว¶ท³
±นµ
°
• ´Â
ปกรณÁ
USB 3.1 ส±ม±รถ¸ช
°
¶ป
·
นทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล»ด°
¶ท³
±นµ
°
¶ร±½น¹น²
±¸ห
°
คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
USB 3.1 ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต USB 3.1 ¶พ¼
³
´¸ห
°
»ด°
คว±ม¶ร
·
วท
º
³
ส¿
งกว
³
±½ล¹
สมรรถน¹ทº
³
ดº
กว³
±ส
²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
USB 3.1 ข´งคÂ
6.
พ²ร
±
ต USB 3.0
พ´ร
Á
Universal Serial Bus (USB)
½บบ
9 ข±¶หล
³
±นº
°
²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
USB 3.0
´ย
³
±¶ช
¼
³
´มต
³
´½ป°
นพÀ
มพÁ
/ ¶ม±สÁ
¶ข°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต USB 3.0 ¸ดÄ ¸นขณ¹ทº
³
²
±ล
µ
งต
À
ดตµ
°
งร¹บบปฏ
À
บµ
À
ก±ร
Windows
®
¶น¼
³
´งจ±กข°
´จ
²
±ก
µ
ดข´งตµ
วควบคÂ
ม USB 3.0, ´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ส±ม±รถ¸ช
°
»ด°
ภ±ย¸ต°
สภ±พ½วดล
°
´ม
Windows
®
OS หลµ
งจ±กทº
³
ตÀ
ดตµ
°
ง»ดร¶ว´ร
Á
USB 3.0 ½ล
°
ว¶ท³
±นµ
°
• ´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ส±ม±รถ¸ช
°
¶ป
·
นทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล»ด°
¶ท³
±นµ
°
¶ร±½น¹น²
±¸ห
°
คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต USB 3.0 ¶พ¼
³
´¸ห
°
»ด°
คว±ม¶ร
·
วท
º
³
ส¿
งกว
³
±½ล¹
สมรรถน¹ทº
³
ดº
กว³
±ส
²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ข´งคÂ
7.
พ²ร
±
ต½มÃครÃฟน (ส
»
ชมพ
³
)
พ´ร
Á
ตนº
°
¶ช
¼
³
´มต
³
´»ปย
µ
ง»มÃครÃฟน
8.
พ²ร
±
ตส
º
ญญ¹ณ²²ก (ส
»
°ข»
ยว)
พ´ร
Á
ตนº
°
¶ช
¼
³
´มต
³
´»ปย
µ
งห
¿
ฟµ
งหร
¼
´ล²
±Ãพง ¸นก±รก
²
±หนดค
³
± 4.1,
5.1 หร
¼
´ 7.1 ½ชน¶นล ก±รท²
±ง±นข´งพ´ร
Á
ตนº
°
จ¹¶ป
·
นล²
±Ãพงด
°
±นหน°
±
9.
พ²ร
±
ตส
º
ญญ¹ณ°ข¶
¹ (ส
»
¹)
พ´ร
Á
ตนº
°
¶ช
¼
³
´มต
³
´»ปย
µ
ง¶คร
¼
³
´ง¶ล
³
น¶ทป, CD, DVD หร
¼
´½หล
³
µ
ญญ±ณ¶สº
ยง´¼
³
นÄ
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹°ส
»
ยง 2.1, 4.1, 5.1 หร
µ
² 7.1 ¿ชน°นล
พ²ร
±
ห³
º
2.1 ¿ชน°นล
4.1 ¿ชน°นล
5.1 ¿ชน°นล
7.1 ¿ชน°นล
º
ฟ°
± (½ผงด°
±นหล
µ
ง)
µ
ญญ±ณ¶ข
°
±
²
±Ãพงหล
µ
²
±Ãพงหลµ
²
±Ãพงหลµ
º
¶ขº
ยว (½ผงด°
±นหล
µ
ง)
µ
ญญ±ณ´´ก
²
±Ãพงหน°
±
²
±Ãพงหน°
±
²
±Ãพงหน°
±
º
ชมพ¿
(½ผงด°
±นหล
µ
ง)
»มคÁ
¶ข
°
±
»มคÁ
¶ข
°
±
¶บส/¶ซ·
น¶ต´ร
Á
¶บส/¶ซ·
น¶ต´ร
Á
º
¶ขº
ยว (½ผงด°
±นหล
µ
ง)
-
-
-
²
±Ãพงข
°
±ง
22
บททº
³
1:
°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น
½ทย
Sample