ASUS D620MT user manual download (Page 9 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 100
9
จÁค
นห¹ข¶
²ม³
ล°พ
¸
´
ม°ต
¸
ม½ด
จ¹กท»
´
½หน
ค°
นห±จ±ก½หล³
งข
°
´ม¿
ลต³
´»ปนº
°
ส²
±หร
µ
บข
°
´ม¿
ล¶พÀ
³
ม¶ตÀ
ม ½ล¹ส²
±หร
µ
บผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
½ล¹
ซ´ฟตÁ
½วร
Á
´µ
ป¶ดต
°ว
¾
บ½ซต
±
ASUS
¶ว
·
บ»ซต
Á
ASUS ¸ห
°
°
´ม¿
ล´µ
ป¶ดต¶ก
º
³
ยวก
µ
บผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
Ʊร
Á
ด½วร
Á
½ล¹ซ´ฟต
Á
½วร
Á
ASUS ด¿
¶ว
·
บ»ซตÁ
ASUS ทº
³
www.asus.com
ฝ´
¹ยสนº
บสน¼
นด
¹น°ทคน¸
ค·นปรÁ°ทศข²ง ASUS
¶ย
º
³
ยมชม¶ว
·
บ»ซต
Á
ASUS ทº
³
²
±หร
µ
บข°
´ม¿
ลต
À
ดต
³
´ข´งว
À
ศวกร
สนµ
บสนÂ
นด
°
±น¶ทคนÀ
ค¸นปร¹¶ทศ
ข¶
²กÂ
¹หนดท
»
´
·ช¶
·นค
³
´
มµ
²น»
¶พ¼
³
´¸ห
°
½น³
¸จว
³
±คÂ
ณจ¹ท²
±ง±นต³
±งÄ »ด°
´ย
³
±ง¶หม±¹สม Ãปรดทร±บว
³
±จ¹มº
ก±ร¸ช
°
สµ
ญลµ
กษณÁ
ต³
´»ปนº
°
ตล´ดทµ
°
งค¿
³
ม¼
´ฉบµ
บนº
°
Â
¹°ต
µ
²น:
°
´ม¿
ล¶พ¼
³
´ป°
´งก
µ
น»ม³
¸ห
°
¶ก
À
ดก±รบ±ด¶จ
·
บ ¶ม¼
³
´พย±ย±มปฏ
À
บµ
ตÀ
ง±น
¸ห
°
ส²
±¶ร
·
ข¶
²ควรรÁว
º
ง:
°
´ม¿
ล¶พ¼
³
´ป°
´งก
µ
นคว±ม¶สº
ยห±ยต³
´ช
À
°
นส³
วนต³
±งÄ ¶ม¼
³
´พย±ย±ม
ปฏ
À
บµ
ตÀ
ง±น¸ห
°
ส²
±¶ร
·
Â
¹ค
º
ญ:
µ
°
นต´นทº
³
คÂ
ณต°
´งปฏ
À
บµ
ตÀ
ต±ม¶พ¼
³
´ท²
±ง±น¸ห
°
ส²
±¶ร
·
หม¹ย°หต
¼
:
¶ทคนÀ
ค½ล¹ข
°
´ม¿
ล¶พÀ
³
ม¶ตÀ
ม¶พ¼
³
´ช
³
วย¶หล¼
´¸นก±รท²
±ง±น¸ห
°
ส²
±¶ร
·
Sample