ASUS D620MT user manual download (Page 84 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 100
84
บทท 3: ฟµ
งก
Á
µ
³
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ´¼
³
นÄ
½ทย
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹รต
º
งค
´
¹คว¹มลÁ°²
»
ยดหน
¹จ²
บน Windows
®
7:
·นก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹รต
º
งค
´
¹คว¹มลÁ°²
»
ยดหน¶
¹จ²บน Windows
®
7:
1.
ท²
±ส
À
³
งต
³
´»ปนº
°
¶พ¼
³
´¶ป
À
ดหน°
±จ´ก±รตµ
°
งค³
±
Screen Resolution (คว¹มลÁ°²
»
ยดหน¶
¹จ²)
:
คลÀ
>
Control Panel (¿ผงควบค
¼
ม) > Appearance and Personalization
(ล
º
กษณÁ¿ลÁก¹รปร
º
บ¿ต
´
ง) > Display (ก¹ร¿สดงผล) > Change display
settings (°ปล
»
´
ยนก¹รต
º
งค
´
¹ก¹ร¿สดงผล)
คลÀ
กขว±ทº
³
¸ดก
·
»ด
°
บน¶ดสก
Á
ท´ป Windows ข´งค
Â
ณ ¶ม¼
³
´¶มน¿
ปÅ
´ป´µ
ปปร±กฏข
¾
°
น, คล
À
Personalize (ปร
º
บ¿ต
´
ง) > Display (ก¹ร¿สดงผล) > Change display settings
(°ปล
»
´
ยนก¹รต
º
งค
´
¹ก¹ร¿สดงผล)
2.
¶ล¼
´กÃหมดก±ร½สดงผลจ±กร±ยก±ร½บบด
¾
งลง
Multiple displays (จ²¿สดงผลหล¹ยจ²)
:
¿สดง°หมµ
²นจ²¿สดงผล°หล
´
¹น»
:
¶ล¼
´กต
µ
ว¶ล¼
´กนº
°
¶พ¼
³
´¸ช
°
จ´ภ±พ¶พÀ
³
ม¶ต
À
ม¶พ¼
³
´½สดงข
°
´ม¿
ทº
³
¶หม¼
´นก
µ
นก
µ
บจ´½สดงผลหล
µ
กข´งค
Â
ขย¹ยจ²¿สดงผล°หล
´
¹น»
:
¶ล¼
´กต
µ
ว¶ล¼
´กนº
°
¶พ¼
³
´¸ช
°
จ´ภ±พ¶พÀ
³
ม¶ต
À
ม¶ป·
นจ´½สดงผลส
³
วนต³
´
¾
³
งจ¹¶พÀ
³
มพ¼
°
นทº
³
บน¶ดสก
Á
ท´ปข´งค
Â
¿สดง°ดสก±
ท²ป°ฉพ¹Áบน 1 / 2
: ¶ล¼
´กต
µ
ว¶ล¼
´กนº
°
¶พ¼
³
´½สดง¶ดสก
Á
ท´ป¶ฉพ±¹บนจ´ภ±พ 1
หร
¼
´จ´ภ±พ 2
ลบจ²¿สดงผลน»
: ¶ล¼
´กต
µ
ว¶ล¼
´กนº
°
¶พ¼
³
´ลบจ´½สดงผลทº
³
¶ล
¼
´ก
3.
คลÀ
Apply (·ช¶
)
หร
¼
´
OK (ตกลง)
จ±กนµ
°
นคล
À
Keep
Changes (°ก¾
บก¹ร°ปล
»
´
ยน¿ปลง)
บนข
°
´คว±มย
¼
นย
µ
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹รต
º
งค
´
¹ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²²
¸
น°ท²ร±
°น¾
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´½บบมº
ส±ย
Windows
®
7
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²°คร
µ
²ข´
¹ย½ดน¹ม¸
ก IP/PPPoE
·นก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²°คร
µ
²ข´
¹ย½ดน¹ม¸
ก IP/PPPoE:
1.
»ปทº
³
Start (°ร
¸
´
ม) > Control Panel
(¿ผงควบค
¼
ม) > Network and
Sharing Center (°คร
µ
²ข´
¹ย¿ลÁศ
³
นย
±
ก¹ร¿ชร
±
)
2.
จ±กหน°
±จ´
Network and Sharing
Center (°คร
µ
²ข´
¹ย¿ลÁศ
³
นย
±
ก¹ร¿ชร
±
)
,
คลÀ
Change Adapter settings
(°ปล
»
´
ยน¿ปลงก¹รต
º
งค
´
¹²Á¿ดป°ต²ร
±
)
3.
คลÀ
กขว±ทº
³
LAN ข´งค
Â
ณ ½ล¹¶ล¼
´ก
Properties (ค
¼
ณสมบº
¸
)
Sample