ASUS D620MT user manual download (Page 83 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
83
½ทย
บทท 2
º
งก±
º
´
น Windows
®
7 ²
µ
´
นÀ
ก¹รถ²ด²
¼
ปกรณ±
°ก¾
บข
²ม³
ล USB
Windows
®
7
·นก¹รถ²ด²
¼
ปกรณ
±
°ก¾
บข¶
²ม³
ล USB บน Windows
®
7:
1.
คลÀ
จ±กบร
À
¶วณก±ร½จ
°
ง¶ต
¼
´นข´ง Windows บน
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ, จ±กนµ
°
นคล
À
Eject USB2.0
FlashDisk (นÂ
¹¿ฟลชด
¸
สก±
USB2.0 ²²ก)
หร
¼
´
Eject
USB3.0 FlashDisk (นÂ
¹¿ฟลชด
¸
สก±
USB3.0 ²²ก)
°
±ค
Â
ณก
²
±ล
µ
ง¸ช
°
½ฟลช»ดรฟ
Á
USB3.0 หร
¼
´´
Â
ปกรณ
Á
º
³
¸ช
°
ง±น»ด
°
µ
USB3.0
2.
¶ม¼
³
´ข
°
´คว±ม
Safe to Remove
Hardware (ปล²ดภ
º
ยท
»
´
จÁถ²ดŹร
±
ด¿วร
±
)
ปร±กฏข
¾
°
น ¸ห
°
ถ´ด´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB
´´กจ±กค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ.
´ย
³
±ถ´ด´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ¸นขณ¹ทº
³
´ย
¿
³
ร¹หว
³
±งก±รถ
³
±ยôนข
°
´ม¿
ล ก±รท²
±¶ช
³
นนµ
°
น´±จท
²
±¸ห
°
°
´ม¿
¿
ญห±ย หร
¼
´¶ก
À
ดคว±ม¶ส
º
ยห±ยต³
´´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB
Sample