ASUS D620MT user manual download (Page 8 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 100
8
ข¶
²ม³
ล°พ
µ
´
²คว¹มปล²ดภº
ตµ
ดก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´»ฟ AC ½ล¹´Â
ปกรณÁ
ต³
´พ³
วงก
³
´นทº
³
จ¹ท²
±คว±มส¹´±ด ¶ช
·
ด¶ดสก
Á
ท´ป PC
°
วยฟ´งน°
²
±¶ซลล
¿
Ãลส หร
¼
´ผ°
±ช±มµ
วร
Á
ทº
³
ส¹´±ดช
Â
บส±รล¹ล±ยส
²
±หร
µ
บท²
±คว±มส¹´±ดทº
³
»ม³
มº
ฤทธÀ
Á
µ
ดกร
³
´น
ผสมก
µ
บน°
²
±´Â
³
นปร
À
ม±ณ¶ล·
กน°
´ย
½ล¹¶ช
·
ดคว±มช
¼
°
น´´กด°
วยผ°
±½ห
°
²ย
´
¹
ว±งบนพ¼
°
นผÀ
วท²
±ง±นทº
³
»ม³
สม³
²
±¶สม´ หร
¼
´»ม³
มµ
³
นคง ¶ข
°
±ร
µ
บบร
À
ก±รซ³
´มถ
°
±ต
µ
ว¶คร
¼
³
´ง»ด
°
µ
บคว±ม
¶สº
ยห±ย
²ย
´
¹
¸ห
°
สµ
มผµ
สถ
¿
กสภ±พ½วดล
°
´มทº
³
สกปรก หร
¼
´มº
ฝÂ
³
นม±ก ´ย
³
±¸ช
°
ง±นขณ¹มº
½ก
Å
สร
µ
³
ว»หล
²ย
´
¹
ว±งหร
¼
´ท²
±ข´งตก¸ส
³
°
±นบนข´ง¶คร
¼
³
´ง ½ล¹´ย
³
±ด
µ
นวµ
ตถ
Â
½ปลกปล´ม¶ข
°
±¸น¶คร
¼
³
´ง
¶ดสก
Á
ท´ป PC
²ย
´
¹
¸ห
°
สµ
มผµ
สถ
¿
กสน±ม½ม³
¶หล
·
ก หร
¼
´สน±ม»ฟฟ°
±ก
²
±ล
µ
งส
¿
²ย
´
¹
¸ห
°
สµ
มผµ
สก
µ
บ หร
¼
´¸ช
°
¸นบร
À
¶วณทº
³
´ย
¿
³
¸กล°
ข´ง¶หลว ฝน หร
¼
´คว±มช
¼
°
²ย
´
¹
¸ช
°
Ãม¶ด·
มขณ¹
มº
พ±ย
Â
»ฟฟ°
±
²
±¶ต¼
´น¶ก
º
³
ยวก
µ
บคว±มปล´ดภ
µ
ยข´ง½บต¶ต´ร
º
³
:
²ย
´
¹
ทÀ
°
ง½บต¶ต´ร
º
³
ลง¸นก´ง»ฟ
²ย
´
¹
µ
ดวงจร
หน°
±ส
µ
มผµ
สต
³
±งÄ
²ย
´
¹
ถ´ดช
À
°
นส³
วน½บต¶ต´ร
º
³
¸ช
°
ผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
นº
°
¸นสภ±พ½วดล°
´มทº
³
มº
´Â
ณหภ
¿
มÀ
สÀ
³
ง½วดล
°
´มร¹หว³
±ง 5˚C (41̊
F) ถ
¾
ง 40˚C (104̊
F).
²ย
´
¹
คลÂ
มช
³
´งร¹บ±ย´±ก±ศบน¶ดสก
Á
ท´ป PC ¶พ¼
³
´ป
°
´งก
µ
น»ม³
¸ห
°
ร¹บบร
°
´น¶ก
À
น»ป
²ย
´
¹
¸ช
°
ส±ย»ฟ ´Â
ปกรณÁ
¶สร
À
ม หร
¼
´´Â
ปกรณÁ
ต³
´พ³
วงทº
³
²
±ร
Â
ด¶ส
º
ยห±ย
¶พ¼
³
´ป
°
´งก
µ
น´µ
นตร±ยจ±ก»ฟฟ°
±ช
·
´ต ¸ห
°
ถ´ดส±ย¶พ±¶ว´ร
Á
´´กจ±ก¶ต°
±¶สº
ยบ»ฟฟ°
±
³
´นทº
³
จ¹¶คล¼
³
´นย
°
±ยร¹บบ
ข´ร
µ
บคว±มช
³
วย¶หล
¼
´จ±กม¼
´´±ช
º
พ ก
³
´นทº
³
จ¹¸ช
°
´¹½ดป¶ต´ร
Á
หร
¼
´ส±ย¶ช
¼
³
´มต
³
´ ´Â
ปกรณÁ
¶หล³
±นº
°
´±จ¶ป·
น´Â
ปสรรคต³
´วงจรทº
³
มº
ก±รต³
´ส±ยดÀ
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±¶พ±¶ว´ร
Á
ซµ
พพล±ยถ
¿
กต
µ
°
งร¹ด
µ
บ½รงด
µ
น»ฟฟ°
±ทº
³
¿
กต°
´ง¸นพ¼
°
นท
º
³
ข´งค
Â
°
±ค
Â
ณ»ม³
½น³
¸จ¶ก
º
³
ยวก
µ
บ½รงด
µ
น»ฟฟ°
±ข´ง¶ต
°
±¶สº
ยบ»ฟฟ°
±ทº
³
²
±ลµ
ง¸ช
°
¸ห
°
ตÀ
ดต
³
´บร
À
ษµ
ท»ฟฟ°
±
¸นปร¹¶ทศข´งคÂ
°
±½หล
³
งจ
³
±ย»ฟ¶ส
º
ยห±ย ´ย
³
±พย±ย±มซ³
´ม½ซมด°
วยต
µ
ว¶´ง ต
À
ดต³
´ช
³
±ง¶ทคนÀ
คซ³
´ม½ซมทº
³
มº
Â
ณสมบ
µ
À
หร
¼
´ร
°
±นค°
±ข´งค
Â
ENERGY STAR ¶ป·
นÃครงก±รทº
³
ท²
±ง±นร
³
วมก
µ
นร¹หว
³
±ง
ตµ
ว½ทนก±รปกป°
´งสÀ
³
ง½วดล°
´มข´งสหร
µ
ฐ´¶มร
À
ก± ½ล¹
กร¹ทรวงพลµ
งง±นข´งสหร
µ
ฐ´¶มร
À
ก± ¶พ¼
³
´ช
³
วย
พวก¶ร±ทÂ
กคนปร¹หย
µ
ด¶งÀ
น ½ล¹ป°
´งก
µ
นสÀ
³
ง½วดล°
´ม
ด°
วยก±ร¸ช
°
ผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
½ล¹หลµ
กปฏ
À
บµ
ตÀ
ทº
³
มº
ปร¹สÀ
ทธÀ
ภ±พ
ด°
±นพลµ
งง±น
ผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
ASUS ทÂ
กร
Â
³
นทº
³
มº
ÃลÃก
°
ENERGY STAR
ส´ดคล°
´งก
µ
บม±ตรฐ±น ENERGY STAR ½ล¹ต±มค³
±¶ร
À
³
มต°
นจ¹มº
ก±ร
¶ปÀ
ดคÂ
ณสมบµ
ตÀ
ก±รจ
µ
ดก±รพลµ
งง±น»ว
°
ส²
±หร
µ
บข
°
´ม¿
ล´ย
³
±งล¹¶´º
ยด
¶ก
º
³
ยวก
µ
บก±รจ
µ
ดก±รพลµ
งง±น ½ล¹ปร¹ÃยชนÁ
ทº
³
»ด°
µ
บสÀ
³
ง½วดล°
´ม
จ´ภ±พ½ล¹ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
จ¹¶ข
°
±ส¿
³
Ãหมดสลº
ปÃดย´µ
ตÃนมµ
ตÀ
หลµ
งจ±กทº
³
ผ¿
°
¸ช
°
»ม³
มº
À
จกรรม¸ดÄ ¶ป·
น¶วล± 10 ½ล¹ 30 น±ทº
º
¸นก±รปลÂ
กค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ คลÀ
ก¶ม±สÁ
หร
¼
´กดปÂ
³
ม¸ดÄ บน½ป°
นพÀ
มพÁ
Ãปรด¶ย
º
³
ยมชมทº
³
น´กจ±กนº
°
Ãปรด¶ย
º
³
ยมชมทº
³
ส²
±หร
µ
บข
°
´ม¿
ล´ย
³
±งล¹¶´º
ยด¶ก
º
³
ยวก
µ
บÃครงก±รร
³
วมม¼
´ ENERGY STAR
*หม±ย¶หตÂ
: Energy Star »ม³
»ด°
µ
บก±รสนµ
บสนÂ
นบนผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
ทº
³
¸ช
°
Freedos
½ล¹ Linux.
Sample