ASUS D620MT user manual download (Page 70 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 100
70
บททº
³
6:
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
½ทย
LAN
ปº
ญห¹
ส¹°หต
¼
»
´
°ป¾
น½ป½ด
ก¹รด
Â
¹°น¸
นก¹ร
»ม³
ส±ม±รถ¶ข
°
±ถ
¾
´À
น¶ท´ร
Á
¶น·
ต»ด
°
»ม³
»ด
°
¶ช
¼
³
´มต³
´ส±ย¶ค¶บÀ
LAN
¶ช
¼
³
´มต³
´ส±ย¶ค¶บÀ
ล LAN
¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
µ
ญห±¶ก
º
³
ยวก
µ
บส±ย¶ค¶บ
À
LAN
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
± LED LAN ต
À
°
±»ม³
¸ห
°
ล´งส±ย¶ค¶บ
À
ล LAN ¶ส
°
น´¼
³
°
±ย
µ
งคง»ม³
ท²
±ง±น ¸ห
°
À
ดต
³
´ศ
¿
นย
Á
บร
À
ก±ร
ASUS
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ»ม³
»ด
°
¶ช
¼
³
´มต³
´¶ข
°
±ก
µ
บ¶ร±¶ต´ร
Á
หร
¼
´Æµ
บ´ย
³
±ง¶หม±¹สม
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
¶ช
¼
³
´มต³
´¶ข
°
±ก
µ
บ¶ร±¶ต´ร
Á
หร
¼
´Æµ
บ´ย
³
±ง
¶หม±¹สม
ก±รต
µ
°
งค
³
±¶คร
¼
´ข
³
±ย
À
ดต
³
´ผ¿
°
¸ห
°
บร
À
ก±ร´À
น¶ท´ร
Á
¶น·
ตข´งค
Â
(ISP) ส
²
±หร
µ
บก±รต
µ
°
งค
³
± LAN ทº
³
¿
กต°
´ง
µ
ญห±ทº
³
¶ก
À
ดÃดยซ´ฟต
Á
½วร
Á
°
´งก
µ
น»วร
µ
À
ดซ´ฟต
Á
½วร
Á
ป°
´งก
µ
น»วร
µ
µ
ญห±¶ก
º
³
ยวก
µ
บ»ดร¶ว´ร
Á
À
ดต
µ
°
ง»ดร¶ว´ร
Á
LAN
·หม´
จ²¿สดงผล
ปº
ญห¹
ส¹°หต
¼
»
´
°ป¾
น½ป½ด
ก¹รด
Â
¹°น¸
นก¹ร
»ม³
มº
¶´±ต
Á
พÂ
ตบน
จ´½สดงผล
หล
µ
งจ±กทº
³
¶ปÀ
ดค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
(หน°
±จ´¶ป·
นส
º
²
±)
ส±ย¶ค¶บ
À
ลส
µ
ญญ±ณ»ม³
»ด
°
¶ช
¼
³
´มต³
´¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต VGA
ทº
³
¿
กต
°
´งบนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
¶ช
¼
³
´มต³
´ส±ย¶ค¶บÀ
ลส
µ
ญญ±ณ¶ข
°
±
µ
บพ´ร
Á
ตก±ร½สดงผลทº
³
¿
กต
°
´ง
(VGA ´´นบ´ร
Á
ด หร
¼
´พ´ร
Á
ต VGA
บนก±ร
Á
ด½ยก)
°
±ค
Â
ณก
²
±ล
µ
ง¸ช
°
ก±ร
Á
ด VGA ½ยก,
¶ช
¼
³
´มต³
´ส±ย¶ค¶บÀ
ลส
µ
ญญ±ณ¶ข
°
±ก
µ
พ´ร
Á
ต VGA ข´งก±ร
Á
ด½ยก
µ
ญห±ส±ย¶ค¶บ
À
ลส
µ
ญญ±ณ
ล´ง¶ช
¼
³
´มต³
´¶ข
°
±ก
µ
บจ´ภ±พ´¼
³
Sample