ASUS D620MT user manual download (Page 7 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 100
7
ปรÁก¹ศ°ก»
´
ยวกº
บ²
¼
ปกรณ
±
RF
CE: ถ¶
²ย¿ถลงคว¹มส²ดคล
²งกº
บรÁ°บ»
ยบข¶
²บº
งค
º
บข²งปรÁช¹คมย
¼
Ãรป
´Â
ปกรณÁ
นº
°
ส´ดคล
°
´งก
µ
บข
°
´ก
²
±หนด¸นก±รส
µ
มผµ
สถ
¿
ก RF ทº
³
1999/519/EC, ค
²
±½น¹น²
±ข´งสภ±¸นว
µ
นทº
³
1 กรกฎ±คม 1999 ¶ก
º
³
ยวก
µ
บข
º
ดจ
²
±ก
µ
ดข´งก±รส
µ
มผµ
สถ
¿
กสน±ม½ม³
¶หล
·
ก»ฟฟ°
± (0–300 GHz) ต
³
´ส±ธ±รณ¹
ทµ
³
ว»ป ´Â
ปกรณÁ
»ร
°
ส±ยนº
°
ส´ดคล
°
´งก
µ
บข
°
´ก
²
±หนด R&TTE
ก¹ร·ช¶
¸
ทย
¼
½ร
ส¹ย
´Â
ปกรณÁ
นº
°
²
±ก
µ
ด¸ห
°
¸ช
°
¸น´±ค±ร¶ม¼
³
´ท²
±ง±นทº
³
½ถบคว±มถ
º
³
5.15 ถ
¾
ง 5.25 GHz
ก¹รส
º
มผº
สถ³
กพล
º
งง¹นคว¹มถ»
´
¸
ทย
¼
พลµ
งง±น¶´±ต
Á
พÂ
ตทº
³
½ผ³
µ
งสº
´´กม±ข´ง¶ทคÃนÃลย
º
Wi-Fi นµ
°
นต
³
²
±กว³
±ข
º
ดจ
²
±ก
µ
ดก±รสµ
มผµ
สถ
¿
กคว±มถ
º
³
À
ทย
Â
ข´ง
FCC
½ต³
กร¹นµ
°
น ½น¹น²
±¸ห
°
¸ช
°
´Â
ปกรณÁ
»ร
°
ส±ย¸นล
µ
กษณ¹ทº
³
ลดôก±ส¸นก±รส
µ
มผµ
สถ
¿
กมนÂ
ษย
Á
¸นร¹หว
³
±งก±ร
ท²
±ง±นปกต
À
¸ห
°
มº
น°
´ยทº
³
Â
คว¹มส²ดคล
²งกº
บรÁบบ½ร
ส¹ยบล
³
³
ธข²ง FCC
¶ส±´±ก±ศทº
³
¸ช
°
µ
บ¶คร
¼
³
´งส³
งสµ
ญญ±ณนº
°
°
´ง»ม³
ว±ง´ย
¿
³
¸นต
²
±½หน³
ง¶ดº
ยวก
µ
บ หร
¼
´¸ช
°
ง±นร
³
วมก
µ
บ¶ส±´±ก±ศ
หร
¼
´¶คร
¼
³
´งส³
งส
µ
ญญ±ณ´¼
³
นÄ ¶พ¼
³
´¸ห
°
¶ป
·
น»ปต±ม¶ง¼
³
´น»ขทº
³
FCC ´นÂ
ญ±ต
ถ¶
²ย¿ถลงข²ง²
¼
ตส¹หกรรม¿คน¹ด¹°ก»
´
ยวกº
บบล
³
³
´Â
ปกรณÁ
คล±ส B นº
°
มº
Â
ณสมบ
µ
À
ตรงต±มข
°
´ก
²
±หนดทµ
°
งหมดข´งร¹¶บ
º
ยบข
°
´บ
µ
งคµ
บ´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ป·
นส±¶หต
Â
¸ห
°
¶ก
À
ดก±รรบกวนข´ง½คน±ด±
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement
sur le matériel brouilleur du Canada.
BSMI: ถ¶
²ย¿ถลง°ก»
´
ยวกº
บรÁบบ½ร
ส¹ยข²ง½ต
หว
º
ถ¶
²ย¿ถลง²
¼
ปกรณ
±
RF ข²งญ»
´
ป¼
´
KC (²
¼
ปกรณ
±
RF)
Sample