ASUS D620MT user manual download (Page 66 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 100
66
บททº
³
6:
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
½ทย
?
½ม
´
»
ก¹ร¿สดงผลบนจ²ภ¹พ
ตรวจส´บว³
±จ´ภ±พ¶ป
À
ด¶คร
¼
³
´ง´ย
¿
³
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±จ´ภ±พ¶ช
¼
³
´มต
³
´¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ตว
À
º
ô¶´±ต
Á
พÂ
ตบนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
´ย
³
±ง¶หม±¹สม
°
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณม±พร
°
´มก
µ
บกร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ด½ยก ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต
³
´
จ´ภ±พข´งค
Â
ณ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ตวÀ
ดº
ô¶´±ตÁ
พÂ
ตบนกร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ด½ยก
ตรวจส´บว³
±มº
พÀ
น¸ดÄ บนข
µ
°
วต
³
´วÀ
ดº
ôข´งจ´ภ±พง´หร
¼
´»ม³
°
±คÂ
ณพบว
³
±มº
พÀ
นง´ ¸ห
°
¶ปล
º
³
ยนส±ย¶ค¶บ
À
ลข
µ
°
วต³
´วÀ
ดº
ôข´งจ´ภ±พ
ตรวจส´บว³
±จ´ภ±พข´งค
Â
ณ¶สº
ยบ´ย
¿
³
µ
บ½หล
³
งจ
³
±ย»ฟ´ย
³
±ง¶หม±¹สมหร
¼
´»ม³
´³
±น¶´กส±รทº
³
ม±พร
°
´มก
µ
บจ´ภ±พข´งค
Â
ณ ส
²
±หร
µ
บข
°
´ม¿
ลก±ร½ก
°
»ขป
µ
ญห±¶พÀ
³
ม¶ต
À
?
°ม
µ
´
²·ช
จ²ภ¹พหล¹ยจ² ม
»
จ²ภ¹พ°พ»
ยงจ²°ด»
ยวท»
´
¿สดงผล
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว³
±จ´ภ±พทµ
°
งส´งจ´นµ
°
น¶ป
À
ด¶คร
¼
³
´ง´ย
¿
³
ร¹หว
³
±งกร¹บวนก±ร POST, ¶ฉพ±¹จ´ภ±พทº
³
¶ช
¼
³
´มต³
´»ปย
µ
งพ´ร
Á
ต VGA
¶ท
³
±น
µ
°
นท
º
³
จ¹ม
º
ก±ร½สดงผล ฟ
µ
งก
Á
µ
³
นจ´½สดงผลค
¿
³
²
±ง±น¶ฉพ±¹ภ±ย¸ต
°
Windows ¶ท
³
±น
µ
°
¶ม¼
³
´ต
À
ดตµ
°
งกร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ดบนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ, ตรวจด¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พ
¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต¶´±ต
Á
พÂ
ตบนกร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ตรวจส´บว³
±ก±รต
µ
°
งค
³
±ก±ร½สดงผลหล±ยจ´ภ±พถ
¿
กต°
´งหร
¼
´»ม³
¿
³
วน
?
ค²มพ¸
ว°ต²ร±
ข²งฉ
º
นตรวจ½ม
´
พบ²¼
ปกรณ
±
°ก
¾
บข
²ม
³
ล USB
คร
µ
°
ง½รกทº
³
คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต
³
´´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ข´งคÂ
ณ¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ,
Windows จ¹ต
À
ดตµ
°
ง»ดร¶ว´ร
Á
ส²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
Ãดย´µ
ตÃนมµ
À
ร´ส
µ
กคร
¿
³
หน¾
³
ง ½ล¹»ปทº
³
My
Computer (ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งฉµ
น) ¶พ¼
³
´ตรวจส´บว³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ตรวจพบ´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
°
´ม¿
ล USB หร
¼
´»ม³
¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ข´งค
Â
ณ¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
´º
ก¶คร
¼
³
´งหน¾
³
¶พ¼
³
´ทดส´บว³
±´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ¶ส
º
ยห±ยหร
¼
´ท²
±ง±นผÀ
ดพล±ดหร
¼
´»ม³
?
¼
´
มล³
กศรบน¿ผงป
¼
´
มตº
ว°ลข½ม
´
ทÂ
¹ง¹น
ตรวจส´บว³
± LED Number Lock ดµ
บ ¶ม¼
³
´ LED Number Lock ตÀ
ด, ½ผงปÂ
³
มตµ
ว¶ลขจ¹¸ช
°
¶พ¼
³
´ป
°
´นตµ
ว¶ลข¶ท³
±นµ
°
น กดป
Â
³
ม Number Lock ¶พ¼
³
´ปÀ
ด LED ถ
°
±คÂ
ณต°
´งก±ร¸ช
°
Â
³
มล
¿
กศรบ
น½ผงป
Â
³
มตµ
ว¶ลข
Sample