ASUS D620MT user manual download (Page 61 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
61
½ทย
Power (พล
º
งง¹น)
คลÀ
ก Power (พลµ
งง±น) บนหน°
±จ´ ASUS Manager หล
µ
ก¶พ¼
³
´ก
²
±หนดค
³
±ก±รจ
µ
ดก±รพล
µ
งง±น ด°
วย
Power Manager ค
Â
ณส±ม±รถร¹บÂ
ก±รตµ
°
งค³
±¶วล±ส
²
±หร
µ
บ »Æ¶บ´ร
Á
¶นตร¹บบ, สล
º
ป, ก±ร½สดงผล
½ล¹ก
À
จกรรมƱร
Á
ด»ดรฟÁ
Tool (°คร
µ
´
²งมµ
²)
คลÀ
ก Tool (¶คร
¼
³
´งม¼
´) บนหน°
±จ´ ASUS Manager หลµ
ก¶พ¼
³
´¶ข
°
±ถ
¾
งหน°
±จ´ Support (สนµ
บสนÂ
น),
Ai Booting (บ¿
ต Ai) หร
¼
´ MyLogo (ÃลÃก
°
ข´งฉµ
น)
Support (สนº
บสน¼
น)
ร±ยก±ร Support (สนµ
บสนÂ
น) จ¹¶ช
¼
³
´มÃยงก
µ
บ¶ว·
บ»ซต
Á
ASUS support (สนµ
บสนÂ
น ASUS)
½ล¹ข
°
´ม¿
ลต
À
ดต
³
´
Sample