ASUS D620MT user manual download (Page 59 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
59
½ทย
1.
¶ม¼
³
´¶ปÀ
ด¸ช
°
ง±น ASUS Secure Delete (ลบ´ย
³
±ง
ปล´ดภ
µ
ย ASUS)
¸ห
°
²
±¶น
À
นก±รด
µ
งน
º
°
¶พ
¼
³
´¶พ
À
³
ม»ฟล
Á
»ปย
µ
งกล
³
´งก±รลบ:
ล±ก½ล¹ปล
³
´ย»ฟลÁ
»ปย
µ
งกล
³
´งก±รลบ
3.
¸นก±รน
²
±»ฟล
Á
´´กจ±กร±ยก±รท
º
³
จ¹ลบ, ¶ล
¼
´ก»ฟล
Á
,
จ±กนµ
°
นคล
À
คลÀ
กขว±ทº
³
»ฟลÁ
จ±กนµ
°
น¶ล
¼
´ก ASUS Secure
Delete
¸นก±ร¸ช
°
ASUS Secure Delete:
4.
ท²
±¶คร
¼
³
´งหม±ยทº
³
Delete the Æles listed in
the recycle bin (ลบ½ฟล
±
»
´
¸
²ย
³
´
·นถº
งร
»
½ซ°ค
¸
ล)
°
±ค
Â
ณต
°
´งก±รลบ»ฟลÁ
ทµ
°
งหมด¸นถ
µ
งร
º
»ซ¶คÀ
´ย
³
±งถ±วร
5.
คลÀ
Clear (ล
¹ง)
, จ±กนµ
°
นคลÀ
OK (ตกลง)
บนข
°
´คว±มย
¼
นย
µ
น ¶พ¼
³
´ลบ»ฟล
Á
ทµ
°
งหมดทº
³
½สดง¸นกล³
´งก±รลบ½ล¹ถ
µ
งร
º
»ซ¶คÀ
ล´ย
³
±งถ±วร
(ถ
°
±¶ล
¼
´ก»ว
°
¸นข
µ
°
นทº
³
3)
Sample