ASUS D620MT user manual download (Page 57 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
57
½ทย
System (รÁบบ)
หน°
±จ´ข
°
´ม¿
ลร¹บบจ¹½สดงร±ยล¹¶´º
ยดƱร
Á
ด½วร
Á
½ล¹ซ´ฟตÁ
½วร
Á
¶ก
º
³
ยวก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
Update (²
º
พ°ดต)
คล
À
ก Update (´
µ
พ¶ดต) บนหน
°
±จ´ ASUS Manager หล
µ
ก¶พ
¼
³
´ด±วน
Á
Ãหลด½ล¹ต
À
ดต
µ
°
ง»ดรฟ
Á
¶ว´ร
Á
Ʊร
Á
ด½วร
Á
,
BIOS ล
³
±สÂ
ด ½ล¹½´พพล
À
¶คช
µ
³
น ASUS ทº
³
´µ
พ¶ดต
Sample