ASUS D620MT user manual download (Page 55 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
55
½ทย
บทท
»
´
5
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
ASUS Business Manager
ASUS Manager ¸ห
°
Â
ด¶คร
¼
³
´งม¼
´ส
²
±หร
µ
บก±รปร
µ
บ½ต
³
ง½ล¹ก±รบ
²
±ร
Â
งร
µ
กษ±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ASUS ข´ง
Â
ก¹รต
¸
ดต
º
ง ASUS Business Manager
1.
¸ส³
½ผ³
น ASUS support DVD ลง¸น´´ปต
À
ค´ล»ดรฟÁ
ข´งค
Â
2.
บนหน°
±ต
³
±ง support
CD (สนº
บสน¼
น¿ผ´
น CD) ·ห¶
คล
¸
ก Utilities (ย
³
¸
¸
»
) > ASUS
Business Manager
3.
บนหน°
±จ´ก±รตµ
°
งค³
± ASUS Manager ¸ห
°
¶ล¼
´ก½´พพล
À
¶คช
µ
³
นทº
³
คÂ
ณต
°
´งก±รต
À
ดต
µ
°
4.
คลÀ
Install (ต
¸
ดต
º
)
5.
ร¹บบจ¹พร
°
´มทÁ
ค²
±สµ
³
ง¸ห
°
Â
ณร
º
¿
ตร¹บบข´งค
Â
ณ¶ม¼
³
´ก±รต
À
ดต
µ
°
ง¶สร
·
จส
À
°
Sample