ASUS D620MT user manual download (Page 54 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 100
54
บททº
³
4:
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²½ปย
º
ง²
¸
น°ต²ร
±
°น¾
½ทย
RJ-45 cable
LAN
D820SF(BP1CE/SD790) / D620SF(BP1CF/SD580)
2.
¶ปÀ
ดค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
3.
²
±หนดค³
±ก±รต
µ
°
งค³
±ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´´À
น¶ท´ร
Á
¶น·
ตทº
³
²
±¶ป
·
• ส
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยด¶พÀ
³
ม¶ตÀ
ม ¸ห
°
ด¿
³
วน
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²°คร
µ
²ข´
¹ย
• ต
À
ดต
³
´ผ
¿
°
¿
½ลร¹บบ¶คร
¼
´ข
³
±ยข´งค
Â
ณส
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´
º
ยด หร
¼
´ข´คว±มช
³
วย¶หล
¼
´¸นก±รต
µ
°
งค
³
±ก±ร
¶ช
¼
³
´มต
³
´´
À
น¶ท´ร
Á
¶น
·
ตข´งค
Â
ส±ย¶ค¶บ
À
ล RJ-45
Sample