ASUS D620MT user manual download (Page 50 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 100
50
บททº
³
3:
ก¹ร·ช¶
ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
½ทย
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹รต
º
งค
´
¹รÁบบป¶
²งกº
น HDD Ãดย·ช¶
BIOS
Â
ณส±ม±รถต
µ
°
งค
³
±รห
µ
สผ³
±น¸นÃปร½กรมต
µ
°
งค
³
± BIOS ¶พ¼
³
´ป
°
´งก
µ
น HDD ข´งค
Â
ณ»ด°
·นก¹รต
º
งค
´
¹รหº
สผ´
¹นส
Â
¹หร
º
บ HDD ข²งค
¼
ณจ¹กÃปร¿กรมต
º
งค
´
¹ BIOS:
1.
กด <Delete> ¶พ¼
³
´¶ข
°
±ส
¿
³
Ãปร½กรมตµ
°
งค³
± BIOS ¶ม¼
³
´¶ร
À
³
มร¹บบ
2.
จ±กหน°
±จ´ Ãหมด EZ ข´งÃปร½กรมต
µ
°
งค
³
± BIOS, คล
À
Exit (²²ก) > Advanced Mode
(Ãหมดขº
นส
³
ง)
จ±กหน°
±จ´
Advanced Mode (Ãหมดขº
นส
³
ง)
, คลÀ
Main (หล
º
ก) > HDDx
(HDDx): [ชµ
´
²ข²ง HDD]
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ดหน°
±จ´ HDD Password (รห
µ
สผ³
±น HDD)
3.
¶ล¼
´กร±ยก±ร
Set User Password (ต
º
งรหº
สผ´
¹นผ³
·ช¶
)
½ล¹กด <Enter>
4.
จ±กกล
³
´ง
Create New Password (สร
¹งรหº
สผ´
¹น·หม´
)
, พÀ
มพÁ
รห
µ
สผ³
±น¸หม³
¶ข
°
±»ป,
จ±กนµ
°
นกด <Enter>
5.
¼
นย
µ
นรห
µ
สผ³
±น¶ม¼
³
´ร¹บบถ±ม
6.
คลÀ
Exit (²²ก)
½ล¹¶ล
¼
´ก
Save Changes & Reset (บº
นท
Ä
กก¹ร°ปล
»
´
ยน¿ปลง & ร
»
°ซ
¾
ต)
¶พ¼
³
´บ
µ
นท¾
กก±ร¶ปลº
³
ยน½ปลงทº
³
ท²
±ลง»ป
จดรห
µ
สผ³
±นนº
°
»ว°
¾
³
งคÂ
ณจ
²
±¶ป
·
นต°
´ง¸ช
°
¸นก±ร¶ข
°
±»ปย
µ
ง OS
·นก¹ร°ปล
»
´
ยนรหº
สผ´
¹นส
Â
¹หร
º
บ HDD ข²งค
¼
ณจ¹กÃปร¿กรมต
º
งค
´
¹ BIOS:
1.
ท²
±ต±มข
µ
°
นต´นทº
³
1 ½ล¹ 2 ข´งส
³
วนก
³
´นหน°
± ¶พ¼
³
´¶ป
À
ดหน°
±จ´ HDD Password (รห
µ
สผ³
±น HDD)
2.
¶ล¼
´กร±ยก±ร
Set User Password (ต
º
งรหº
สผ´
¹นผ³
·ช¶
)
½ล¹กด <Enter>
3.
จ±กกล
³
´ง
Enter Current Password (ป¶
²นรหº
สผ´
¹นปº
จจ
¼
บº
น)
, พÀ
มพÁ
รห
µ
สผ³
±นปµ
จจ
Â
บµ
น¶ข
°
±»ป,
จ±กนµ
°
นกด <Enter>
4.
จ±กกล
³
´ง
Create New Password (สร
¹งรหº
สผ´
¹น·หม´
)
, พÀ
มพÁ
รห
µ
สผ³
±น¸หม³
¶ข
°
±»ป,
จ±กนµ
°
นกด <Enter>
5.
¼
นย
µ
นรห
µ
สผ³
±น¶ม¼
³
´ร¹บบถ±ม
6.
คลÀ
Exit (²²ก)
½ล¹¶ล
¼
´ก
Save Changes & Reset (บº
นท
Ä
กก¹ร°ปล
»
´
ยน¿ปลง & ร
»
°ซ
¾
ต)
¶พ¼
³
´บ
µ
นท¾
กก±ร¶ปลº
³
ยน½ปลงทº
³
ท²
±ลง»ป
¸นก±รล
°
±งรห
µ
สผ³
±นผ¿
°
¸ช
°
, ท²
±ต±มข
µ
°
นต´น¶ด
º
ยวก
µ
บก±ร¶ปลº
³
ยนรห
µ
สผ³
±นผ¿
°
¸ช°
, ½ต
³
กด <Enter>
¶ม¼
³
´ร¹บบข´¸ห
°
สร
°
±ง/ย
¼
นย
µ
นรห
µ
สผ³
±น หลµ
งจ±กทº
³
คÂ
ณล°
±งรห
µ
สผ³
±น, ร±ยก±ร
Set User Password
(ต
º
งค
´
¹รหº
สผ´
¹นผ³
·ช¶
)
ทº
³
³
วนบนข´งหน°
±จ´จ¹½สดงค²
±ว³
±
Not Installed (½ม´
½ด
¸
ดต
º
ง)
Sample