ASUS D620MT user manual download (Page 48 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 100
จ.) ¶ม¼
³
´¶สร
·
จสÀ
°
น คล
À
กทº
³
OK (ตกลง)¶พ¼
³
´¶สร
·
จส
À
°
ฉ.) ¶ข
º
ยนหร
¼
´คµ
ดล´ก»ฟลÁ
ISO ลงบน DVD ทº
³
ว³
±ง¶ปล³
±¶พ¼
³
´สร
°
±ง DVD ก±รต
À
ดตµ
°
Windows
®
7 ทº
³
ปร
µ
บ¶ปล
º
³
ยน½ล°
5.
¸น ASUS ¶ดสก
Á
ท·
´ป PC ¶ส
º
ยบ DVD ก±รต
À
ดต
µ
°
ง Windows
®
7 ทº
³
ปร
µ
บ¶ปล
º
³
ยน½ล°
ว¶ข
°
±»ป¸น
ODD ภ±ยน´ก หร
¼
´¶ช
¼
³
´มต
³
´´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ทº
³
มº
»ฟลÁ
ก±รตÀ
ดต
µ
°
ง Windows
®
7 ทº
³
ปร
µ
บ¶ปลº
³
ยน½ล
°
6.
¶ปÀ
ด ASUS ¶ดสก
Á
ท·
´ป PC ข´งค
Â
ณ½ล¹กด [F8] ¸นร¹หว³
±ง POST (¶ปÀ
ด¶คร
¼
³
´งทดส´บตµ
ว¶´ง)
¶พ¼
³
´¶ข
°
±ส
¿
³
หน°
±จ´บ¿
7.
¶ล¼
´ก ODD หร
¼
´ ´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ¶ป
·
น´Â
ปกรณÁ
¿
8.
»ดร¶ว´ร
Á
USB 2.0/3.0 จ¹ถ
¿
กÃหลดÃดย´µ
ตÃนมµ
ตÀ
¸นร¹หว³
±งก±ร¶ร
À
³
มต
°
นก±รต
À
ดตµ
°
9.
ปฏ
À
µ
À
ต±มข
µ
°
นต´นบนหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ท²
±ก±รตÀ
ดต
µ
°
ง Windows
®
7 ¸ห
°
สมบ
¿
รณÁ
½ทย
48
บททº
³
5:
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
½ทย
Sample