ASUS D620MT user manual download (Page 44 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 100
¸
»
ก¹รท
»
´
2: ก¹รÃหลดล
´
วงหน¶
¹/ก¹รต
¸
ดต
º
งผ´
¹นต
º
วต
¸
ดต
º
ง ASUS EZ
1.
ตรวจส´บ¸ห
°
½น³
¸จว³
±คÂ
ณมº
À
³
งต
³
´»ปนº
°
:
ASUS Support DVD (ม±พร
°
´มก
µ
บ½พค¶กจ¶ดสก
Á
ท·
´ป PC ข´งคÂ
ณ)
DVD ก±รตÀ
ดต
µ
°
ง Windows
®
7
¶ดสก
Á
ท·
´ปหร
¼
´Ãน°
ตบ
Â
Å
ก PC (ทº
³
มº
Intel
®
CPU ยก¶ว°
น Skylake หร
¼
´ Braswell CPU)*
ASUS ¶ดสก
Á
ท·
´ป PC**
´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB (ทº
³
มº
ขน±ดคว±มจ
Â
8GB หร
¼
´ม±กกว
³
±)
´´ปต
À
µ
ลด
À
สก
Á
»ดรฟÁ
ภ±ย¸น/ภ±ยน´ก (ODD)
• *¸ช
°
¶ดสก
Á
ท·
´ปหร
¼
´Ãน°
ตบ
Â
Å
ก PC ส²
±หร
µ
บข
µ
°
นต´นท
º
³
2 ถ
¾
ง 4
• **¸ช
°
ASUS ¶ดสก
Á
ท·
´ป PC ส
²
±หร
µ
บข
µ
°
นต´นทº
³
5 ถ
¾
ง 9
2.
¸นค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ ¶ช
¼
³
´มต
³
´ ODD ภ±ยน´ก ½ล¹¶สº
ยบ DVD ก±รตÀ
ดต
µ
°
ง Windows
®
7
¶ข
°
±»ป
3.
¶ช
¼
³
´มต³
´ ODD ภ±ยน´ก´º
ก´µ
น¸นค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¶คร
¼
³
´ง¶ด
º
ยวก
µ
น ½ล¹¶ส
º
ยบ ASUS Support
DVD ¶ข
°
±»ป ส
²
±หร
µ
บ DVD ทº
³
ร´งร
µ
บ ¶ร
º
ยก¸ช
°
ง±นต
µ
วต
À
ดต
µ
°
ง ASUS EZ
4.
¶ล¼
´กหน¾
³
ง¸นส´งวÀ
ธº
ก±ร¶หล
³
±นº
°
¶พ¼
³
´สร
°
±ง»ฟล
Á
ก±รต
À
ดตµ
°
ง Windows
®
7 ทº
³
ปร
µ
บ¶ปล
º
³
ยน½ล°
ว:
À
สก
Á
Windows
®
7 OS ¶ป
·
น´Â
ปกรณÁ
ทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB
À
สก
Á
Windows
®
7 OS ¶ป
·
น»ฟลÁ
ISO
´°
±ง´À
งห
µ
วข°
´ต³
´»ปบนข
µ
°
นต´นต³
±งÄ ¶พ¼
³
´สร
°
±ง¶พ¼
³
´สร
°
±ง»ฟล
Á
ก±รตÀ
ดตµ
°
ง Windows
®
7 ทº
³
ปร
µ
บ¶ปล
º
³
ยน
½ล°
6.
»ดร¶ว´ร
Á
USB 2.0/3.0 จ¹ÃหลดÃดย´µ
ตÃนมµ
À
¸นร¹หว³
±งก±ร¶ร
À
³
มต
°
นก±รต
À
ดตµ
°
7.
ปฏ
À
µ
À
ต±มข
µ
°
นต´นบนหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ท²
±ก±รตÀ
ดต
µ
°
ง Windows
®
7 ¸ห
°
สมบ
¿
รณÁ
44
บททº
³
5:
ก¹ร·ช¶
ASUS Business Manager
½ทย
Sample