ASUS D620MT user manual download (Page 42 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 100
½ทย
42
บททº
³
3:
ก¹ร·ช¶
ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
½ทย
ก¹ร·ส
´
²²ปต
¸
º
ลด
¸
สก±
·นก¹ร·ส
´
²²ปต
¸
º
ลด
¸
สก±
:
1.
¸นขณ¹ทº
³
ร¹บบ¶ป
À
ด´ย
¿
³
กดป
Â
³
มน²
±½ผ³
น´´กด
°
±นล
³
±งฝ±ปÀ
ดช
³
´ง¸ส³
»ดรฟÁ
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ดถ±ด
2.
ว±ง½ผ³
นด
À
สก
Á
ลง¸น´´ปต
À
µ
ล»ดรฟÁ
Ãดย¸ห
°
°
±นทº
³
มº
ฉล±กหง±ยข
¾
°
3.
ผล
µ
กถ±ด¶ข
°
±»ป¶พ¼
³
´ปÀ
4.
¶ล¼
´กÃปร½กรมจ±กหน°
±ต
³
±ง AutoPlay (¶ล³
น´µ
ตÃนมµ
ตÀ
) ¶พ¼
³
´¶ข
°
±ถ
¾
ง»ฟลÁ
ข´งค
Â
ก¹รนÂ
¹²²ปต
¸
º
ลด
¸
สก±
²²ก
·นก¹รนÂ
¹²²ปต
¸
º
ลด
¸
สก±
²²ก:
1.
¸นขณ¹ทº
³
ร¹บบ¶ป
À
ด´ย
¿
³
ด²
±¶นÀ
นก±ร´ย
³
±ง¸ด´ย
³
±งหน¾
³
งต
³
´»ปนº
°
¶พ¼
³
´น²
±ถ±ด´´ก:
กดปÂ
³
มน²
±½ผ³
น´´กด°
±นล³
±งฝ±ป
À
ดช
³
´ง¸ส
³
»ดรฟÁ
µ
บถ±ด´´กจ±กร¹บบ Windows
®
7 / 10
บน Windows
®
7 คล
À
กขว±ทº
³
»´ค´น»ดรฟÁ
CD/DVD บนหน°
±จ´
Computer
(ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
)
จ±กนµ
°
นคลกทº
³
Eject (ขº
บ²²ก)
บน Windows
®
10
คล
¸
กท
»
´
File Explorer (ต
º
วส
Â
¹รวจ½ฟล
±
)
จ±ก¶มน¿
Start
(°ร
¸
´
มต
น)
จ±กนµ
°
นคล
À
กขว±ทº
³
»´ค´น»ดรฟÁ
CD/DVD จ±กนµ
°
นคลกทº
³
Eject (ขº
บ²²ก)
2.
น²
±½ผ³
นด
À
สก
Á
´´กจ±กถ±ดว±งด
À
สก
Á
°
± AutoPlay (¶ล
³
น´
µ
ตÃนม
µ
À
) »ม
³
»ด
°
¶ป
À
ดท
²
±ง±น¸นค´มพ
À
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ, ¸นก±ร¶ข
°
±ถ
¾
งข
°
´ม
¿
ลบน´´ปต
À
คµ
ลดÀ
สก
Á
:
บน Windows
®
7, คล
À
Start (°ร
¸
´
ม)> Computer (ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
)
, ½ล¹ดµ
บ¶บÀ
ลคล
À
กทº
³
»´
ค´น CD/DVD »ดรฟÁ
บน Windows
®
10 คล
À
กทº
³
File Explorer (ต
º
วสÂ
¹รวจ½ฟล
±
)
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต°
น) จ±ก
นµ
°
นดµ
บ¶บ
À
ลคล
À
กทº
³
»´ค´น»ดรฟÁ
CD/DVD
Sample