ASUS D620MT user manual download (Page 4 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 100
4
ส¹รบº
ภ¹คผนวก
Windows
®
7
³
´
มµ
²ผ³
·ช
บทท
»
´
1
ก¹ร·ช¶
Windows
®
7
ก±ร¶ร
À
³
มต
°
น¸ช
°
ง±น¸นคร
µ
°
ง½รก
.................................................................
75
ก±ร¸ช
°
¶ดสก
Á
ท´ป Windows
®
7
............................................................
76
ก±รจ
µ
ดก±ร»ฟล
Á
½ล¹Ãฟล¶ด´ร
Á
ข´งค
Â
.....................................................
78
ก±รก
¿
°
¼
นก±รตµ
°
งค³
±ร¹บบข´งค
Â
............................................................
80
ก±รป
°
´งก
µ
นค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
............................................................
81
ก±รข´คว±มช
³
วย¶หล
¼
´½ล¹ก±รสนµ
บสนÂ
นจ±ก Windows
®
.............................
82
บทท 2
º
งก±
ชº
´
น Windows
®
7 ²
µ
´
นÀ
ก±รถ´ด´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB
............................................................
83
ก±รก
²
±หนดค
³
±ก±รต
µ
°
งค
³
±คว±มล¹¶´º
ยดหน°
±จ´
...........................................
84
ก±รก
²
±หนดค
³
±ก±รต
µ
°
งค
³
±ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´´À
น¶ท´ร
Á
¶น·
......................................
84
ก±รก
¿
°
¼
นร¹บบข´งค
Â
.........................................................................
88
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
ASUS °ดสก±
ท²ป PC Windows
®
10 ค
³
´
มµ
²ผ³
·ช¶
ก±ร¶ร
À
³
มต
°
น¸ช
°
ง±น¸นคร
µ
°
ง½รก
.................................................................
93
ก±ร¸ช
°
Windows
®
10 UI
....................................................................
94
ท±งลµ
ด½ป°
นพÀ
มพÁ
................................................................................
98
ข¶
²ม³
ลก¹รต
¸
ดต
´
²กº
บ ASUS
°
´ม¿
ลก±รต
À
ดต³
´ก
µ
บ ASUS
..................................................................
100
Sample