ASUS D620MT user manual download (Page 39 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
39
½ทย
บทท
»
´
3
ก¹ร·ช¶
ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
´
¹ท¹งท
»
´
°หม¹Áสม·นขณÁท
»
´
·ช¶
°ดสก±
ท²ป PC ข²งค
¼
¸นขณ¹ทº
³
¸ช
°
¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณ, ก±รร
µ
กษ±ท³
±ท±งทº
³
¶หม±¹สม¶ป·
นส
À
³
งจ
²
±¶ป·
น ¶พ¼
³
´ป
°
´งก
µ
นคว±มล°
±ท
º
³
¶ก
À
µ
บข
°
´ม¼
´, ม¼
´ ½ล¹ข
°
´พµ
บต³
±งÄ หร
¼
´กล
°
±ม¶น¼
°
´ข´งค
Â
ณ ¶น¼
°
´ห±¸นส
³
วนนº
°
จ¹¸ห
°
¶ทคนÀ
ค¶ก
º
³
ยวก
µ
บก±รหล
º
ก¶ล
º
³
ยง
คว±ม»ม³
สบ±ยต
³
´ร
³
±งก±ย ½ล¹Ã´ก±สทº
³
จ¹¶ก
À
ดก±รบ±ด¶จ
·
บ¸นขณ¹ทº
³
¸ช
°
ง±น ½ล¹¶พล
À
ด¶พลÀ
นก
µ
บ¶ดสก
Á
ท´ป
PC ข´งค
Â
ณ»ด
°
´ย
³
±ง¶ต
·
มทº
³
Eye level to the top of
the monitor screen
Foot rest
90˚ angles
·นก¹รร
º
กษ¹ท
´
¹ท¹งท
»
´
°หม¹Áสม:
µ
ดต
²
±½หน³
ง¶ก
°
±´º
°
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ Ãดย¸ห
°
มµ
³
น¸จว
³
±ข
°
´ศ´กข´งค
Â
ณ´ย
¿
³
¸น½นว¶ดº
ยวก
µ
บ½ป
°
นพÀ
มพÁ
หร
¼
´ส¿
งกว
³
±¶ล
·
กน°
´ย ¶พ¼
³
´¸ห
°
»ด
°
²
±½หน³
ง¸นก±รพÀ
มพÁ
º
³
สบ±ยทº
³
Â
ปร
µ
บคว±มส
¿
งข´ง¶ก
°
±´º
°
ข´งคÂ
ณ ¶พ¼
³
´¸ห
°
½น³
¸จว³
±¶ข
³
±ข´งค
Â
ณ´ย
¿
³
¿
งกว
³
±ส¹Ãพกข´งค
Â
ณ¶ล·
กน°
´ย
¶พ¼
³
´¸ห
°
ต°
นข±ส³
วนหลµ
งข´งค
Â
ณผ³
´นคล±ย ถ
°
±จ
²
±¶ป·
น ¸ห
°
¸ช
°
ทº
³
พµ
ก¶ท°
± ¶พ¼
³
´ยกร¹ด
µ
บ¶ข
³
±ข´งคÂ
ณ¸ห
°
¿
งข
¾
°
ปร
µ
บพนµ
กพÀ
งหล
µ
งบน¶ก
°
±´º
°
ข´งค
Â
ณ ¶พ¼
³
´¸ห
°
ฐ±นข´งกร¹ด
¿
กส
µ
นหล
µ
งข´งคÂ
ณร
µ
บน°
²
±หนµ
ก´ย
³
±งมµ
³
นคง
½ล¹ท²
±มÂ
ม¶´º
ยง»ปข
°
±งหลµ
ง¶ล
·
กน°
´ย
นµ
³
งต
µ
วตรง Ãดย¸ห
°
¶ข
³
± ข
°
´ศ´ก ½ล¹ส¹Ãพก´ย
¿
³
º
³
มÂ
มปร¹ม±ณ 90Ç ¶ม¼
³
´ค
Â
ณนµ
³
งท²
±ง±นทº
³
PC
ว±งจ´ภ±พ»ว
°
ตรงหน°
±ค
Â
ณพ´ด
º
½ล¹ปร
µ
บส
³
วนบนข´งจ´ภ±พ¸ห
°
¶สม´ก
µ
บร¹ด
µ
บต±ข´งคÂ
¶พ¼
³
´ทº
³
ต±ข´งคÂ
ณจ¹ม´ง¶´º
ยงลงด
°
±นล
³
±ง¶ล
·
กน°
´ย
ว±ง¶ม±สÁ
»ว
°
¸กล°
µ
บ½ป
°
นพÀ
มพÁ
½ล¹ถ
°
±จ
²
±¶ป
·
น ¸ช
°
ทº
³
พµ
กข
°
´ม¼
´ส
²
±หร
µ
บร
µ
บน°
²
±หน
µ
ก ¶พ¼
³
´ลด½รงกดบน
°
´ม¼
´ข´งคÂ
ณ¸นขณ¹ทº
³
พÀ
มพÁ
¸ช
°
¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณ¸นบร
À
¶วณท
º
³
สว
³
±งพ´ดº
½ล¹ว±ง¶คร
¼
³
´ง¸ห
°
³
±งจ±ก½หล
³
งก
²
±¶นÀ
ด½สงจ
°
± ¶ช
³
หน°
±ต
³
±ง ½ล¹½สง´±ทÀ
ตย
Á
Ãดยตรง
หย
Â
ดพµ
กก±ร¸ช
°
¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณสµ
°
นÄ ¶ป
·
นปร¹จ
²
±
ทº
³
พµ
ก¶ท°
±
มÂ
ม 90
0
ร¹ดµ
บต±»ปย
µ
งส³
วนบน
ข´งหน°
±จ´
Sample