ASUS D620MT user manual download (Page 37 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
37
½ทย
ก¹ร°ปล
»
´
ยน°ป¾
นก¹รส
´
งข¶
²ม³
ล°ส
»
ยงภ¹ยน²ก
¶ม¼
³
´ค
Â
ณ¶ช
¼
³
´มต
³
´´Â
ปกรณÁ
¶ส
º
ยงภ±ยน´ก¶ข
°
±ก
µ
บ PC ¶ดสก
Á
ท·
´ปข´งค
Â
¸ห
°
¶ปÀ
ด¸ช
°
ง±นก±รส³
งข
°
´ม¿
ล¶สº
ยงข´ง´Â
ปกรณÁ
¶พ¼
³
´¸ห
°
มµ
³
น¸จ¸นค
Â
ณภ±พ¶ส
º
ยงทº
³
µ
ด¶จน
¸นก±ร¶ปล
º
³
ยน¶ป·
นก±รส
³
งข
°
´ม¿
ล¶ส
º
ยงภ±ยน´ก:
1.
¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
¶ส
º
ยงภ±ยน´ก¶ช
³
น ห
¿
ฟµ
ง หร
¼
´ล²
±Ãพง¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
Line Out ด
°
±นหล
µ
ง หน°
±จ´ตµ
วจ
µ
ดก±ร¶สº
ยงจ¹ผÂ
ดข
¾
°
นม±Ãดย´µ
ตÃนมµ
À
²
±หร
µ
บต²
±½หน³
งข´งพ´ร
Á
ต Line Out ท
º
³
ด°
±นหล
µ
ง ด¿
º
³
µ
วข
°
´ท²
±คว±มร
¿
°
µ
กก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
2.
ยก¶ล
À
กก±รท²
±¶คร
¼
³
´งหม±ยทº
³
ล²
±Ãพงหน°
± จ±กนµ
°
นคล
À
กทº
³
OK (ตกลง)
3.
ท²
±¶คร
¼
³
´งหม±ยทº
³
Line In จ±กนµ
°
นคลÀ
กทº
³
OK (ตกลง) ต´นนº
°
ก±รส³
งข
°
´ม¿
ล¶ส
º
ยงจ¹ม±
จ±ก´Â
ปกรณÁ
¶ส
º
ยงภ±ยน´ก
ภ±พหน°
±จ´ตµ
วจ
µ
ดก±ร¶ส
º
ยง¸ช
°
²
±หร
µ
บก±ร´°
±ง´À
ง¶ท³
±นµ
°
Sample