ASUS D620MT user manual download (Page 31 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
31
½ทย
บทท
»
´
2
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²²
¼
ปกรณ±
°ข¶
¹กº
บค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²²
¼
ปกรณ±
°ก¾
บข
²ม³
ล USB
¶ดสก
Á
ท´ป PC นº
°
มº
พ´ร
Á
ต USB 2.0/1.1/3.0/3.1 บนทµ
°
ง½ผงด
°
±นหน°
±½ล¹ด
°
±นหล
µ
ง พ´ร
Á
ต USB
¸ช
°
²
±หร
µ
บก±ร¶ช
¼
³
´มต
³
´´Â
ปกรณÁ
USB ต
³
±งÄ ¶ช
³
น ´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
·นก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²²
¼
ปกรณ
±
°ก¾
บข¶
²ม³
ล USB:
¶สº
ยบ´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB ¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
¿ผงด
¹นหน¶
¹
คÂ
ณส±ม±รถ¶ปÀ
ดท
²
±ง±นหร
¼
´ป
À
ดท
²
±ง±นพ´ร
Á
ต USB 2.0 ½ล¹ USB 3.0 ทµ
°
งด°
±นหน°
±½ล¹ด°
±นหล
µ
งจ±ก
Ãปร½กรมตµ
°
งค³
± BIOS »ด°
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยด ด¿
µ
วข
°
´
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹พ²ร
±
ต USB Ãดย·ช¶
´
วน
BIOS
¸นบททº
³
6 ข´งค¿
³
¼
´ผ¿
°
¸ช
°
นº
°
D820MT(BM2CE) / D620MT(BM2CF)
D820SF(BP1CE/SD790) / D620SF(BP1CF/SD580)
BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
Sample