ASUS D620MT user manual download (Page 28 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 100
3.
¶ปÀ
ดค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
4.
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต
°
น) คลÀ
กทº
³
Settings (ก¹รต
º
งค
´
¹) > System (รÁบบ)> Display
(จ²¿สดงผล)
5.
²
±หนดก±รต
µ
°
งค
³
±ส
²
±หร
µ
บจ´½สดงผลข´งค
Â
²
±หร
µ
บกร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ดบ±งร
Â
³
น ¶ฉพ±¹จ´ภ±พทº
³
ตµ
°
งค³
±¶ป
·
นจ´หลµ
ก¶ท³
±นµ
°
น ท
º
³
จ¹½สดงผลร¹หว
³
±ง
กร¹บวนก±ร POST ฟµ
งก
Á
µ
³
นจ´½สดงผลค¿
³
ท²
±ง±น¶ฉพ±¹ภ±ย¸ต°
Windows ¶ท³
±นµ
°
น.
D820SF (BP1CE / SD790) / D620SF (BP1CF / SD580)
28
บททº
³
1:
°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น
½ทย
Sample