ASUS D620MT user manual download (Page 27 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 100
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²จ²¿สดงผลภ¹ยน²กหล¹ยจ²
¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณ´±จม±พร
°
´มก
µ
บพ´ร
Á
ต VGA, HDMI หร
¼
´ DVI ½ล¹´นÂ
ญ±ต¸ห
°
คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´
จ´½สดงผลภ±ยน´กหล±ยจ´
ก¹รต
º
งค
´
¹จ²¿สดงผลหล¹ยจ²
¸นขณ¹ทº
³
¸ช
°
หล±ยจ´ภ±พ ค
Â
ณส±ม±รถต
µ
°
งค
³
±Ãหมดก±ร½สดงผล»ด
°
Â
ณส±ม±รถ¸ช
°
จ´ภ±พ¶พÀ
³
ม¶ตÀ
¶พ¼
³
´½สดงข
°
´ม¿
ลทº
³
¶หม¼
´นก
µ
บจ´½สดงผลหลµ
กข´งคÂ
ณ หร
¼
´¶ป·
นส
³
วนต
³
´¶พ¼
³
´ขย±ย¶ดสก
Á
ท´ป Windows
ข´งคÂ
ณ¸ห
°
กว
°
±งข
¾
°
น»ด
°
·นก¹รต
º
งค
´
¹จ²¿สดงผลหล¹ยจ²
1.
À
ดค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
2.
¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พส´งจ´¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ ½ล¹¶ช
¼
³
´มต
³
´ส±ย»ฟ¶ข
°
±ก
µ
บจ´ภ±พ ด¿
³
วน
ก±รต
µ
°
งค
³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ¸นบททº
³
1 ส
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยด¶ก
º
³
ยวก
µ
บว
À
ธº
ก±ร¶ช
¼
³
´มต
³
´จ´ภ±พ
¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
D820MT(BM2CE) / D620MT (BM2CF)
BM3CE (MD790) / BM3CF (MD580)
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
27
½ทย
Sample