ASUS D620MT user manual download (Page 24 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 100
24
บททº
³
1:
°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น
½ทย
ก¹รต
º
งค
´
¹ค²มพ
¸
ว°ต²ร±
ข²งค
¼
³
วนนº
°
จ¹½น¹น²
±คÂ
ณ¶ก
º
³
ยวก
µ
บก±ร¶ช
¼
³
´มต
³
´´Â
ปกรณÁ
Ʊร
Á
ด½วร
Á
หลµ
กต
³
±งÄ ¶ช
³
น จ´ภ±พภ±ยน´ก, ½ป
°
นพÀ
มพÁ
,
¶ม±ส
Á
½ล¹ส±ย»ฟ¶ข
°
±ก
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²จ²ภ¹พภ¹ยน²ก
ก¹ร·ช¶
ASUS กร¹ฟฟ
¸
กก¹ร±
ด (·น°คร
µ
´
²งบ¹งร
¼
´
น°ท
´
¹นº
น)
¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พข´งค
Â
ณ»ปย
µ
งพ´ร
Á
ต¶´±ตÁ
พÂ
ตก±ร½สดงผลบน ASUS กร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ด½ยกข´งคÂ
·นก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²จ²ภ¹พภ¹ยน²กÃดย·ช¶
ASUS กร¹ฟฟ
¸
กก¹ร
±
ด:
1.
¶ช
¼
³
´มต³
´จ´ภ±พ»ปย
µ
งพ´ร
Á
ต¶´±ต
Á
พÂ
ตก±ร½สดงผลบน ASUS กร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
2.
¶สº
ยบจ´ภ±พ¶ข
°
±ก
µ
บ½หล³
งจ
³
±ย»ฟ
พ´ร
Á
ต¶´±ตÁ
Â
ตก±ร½สดงผลบน ASUS กร±ฟฟÀ
กก±ร
Á
ด´±จ½ตกต³
±งก
µ
น¸น½ต
³
ล¹ร
Â
³
D820MT(BM2CE)
Sample