ASUS D620MT user manual download (Page 20 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 100
D820SF(BP1CE/SD790) / D620SF(BP1CF/SD580) ¿ผงด
¹นหน¶
¹
1.
ป¼
´
ม°พ¹°ว²ร
±
กดป
Â
³
มนº
°
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ด¶คร
¼
³
´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
2.
ป¼
´
มร
»
°ซ
¾
กดปÂ
³
มนº
°
¶พ¼
³
´บ¿
ต¶คร
¼
³
´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ¸หม³
3.
ช´
²ง·ส
´
²²ปต
¸
º
ลด
¸
สก±
½ดรฟ
±
5.25 น¸
³
´ง¸ส³
´´ปตÀ
µ
ลดÀ
สก
Á
»ดรฟÁ
5.25
นÀ
°
ว¸ช
°
²
±หร
µ
บ¸ส³
´Â
ปกรณÁ
DVD-ROM / CD-RW / DVD-RW ขน±ด 5.25 นÀ
°
4.
LED HDD LED น»
จÁต
¸
ดขÄ
น°มµ
´
²Å¹ร
±
ดด
¸
สก±
½ดรฟ
±
Â
¹ง¹น
5.
ช´
²ง·ส
´
½ดรฟ
±
3.5 น
¸
ว ช´
²ง·ส
´
½ดรฟ
±
3.5 น¸
ว ·ช¶
Â
¹หร
º
บ·ส
´
Źร
±
ดด
¸
สก±
½ดรฟ
±
/ °คร
µ
´
²ง²
´
¹น
ก¹ร
±
ดหน
´
วยคว¹มจ
Â
¹ขน¹ด 3.5 น¸
6.
พ²ร
±
ต USB 3.0
พ´ร
Á
ตบµ
ส´นÂ
กรมส±กล 3.0 (USB 3.0) ¶หล
³
±นº
°
¶ช
¼
³
´มต
³
´»ปย
µ
ง´Â
ปกรณÁ
USB 3.0
³
±งÄ ¶ช
³
น ¶ม±สÁ
, ¶คร
¼
³
´งพÀ
มพÁ
, ส½กน¶น´ร
Á
, กล°
´ง, PDA ½ล¹´¼
³
นÄ
´ย
³
±¶ช
¼
³
´มต
³
´½ป°
นพÀ
มพÁ
/ ¶ม±สÁ
¶ข°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต USB 3.0 ¸ดÄ ¸นขณ¹ทº
³
²
±ล
µ
งต
À
ดตµ
°
งร¹บบปฏ
À
บµ
À
ก±ร
Windows
®
¶น¼
³
´งจ±กข°
´จ
²
±ก
µ
ดข´งตµ
วควบคÂ
ม USB 3.0, ´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ส±ม±รถ¸ช
°
»ด°
ภ±ย¸ต°
สภ±พ½วดล
°
´ม
Windows
®
OS หลµ
งจ±กทº
³
ตÀ
ดตµ
°
ง»ดร¶ว´ร
Á
USB 3.0 ½ล
°
ว¶ท³
±นµ
°
• ´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ส±ม±รถ¸ช
°
¶ป
·
นทº
³
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล»ด°
¶ท³
±นµ
°
¶ร±½น¹น²
±¸ห
°
คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ต USB 3.0 ¶พ¼
³
´¸ห
°
»ด°
คว±ม¶ร
·
วท
º
³
ส¿
งกว
³
±½ล¹
สมรรถน¹ทº
³
ดº
กว³
±ส
²
±หร
µ
บ´Â
ปกรณÁ
USB 3.0 ข´งคÂ
7.
พ²ร
±
ต USB 2.0
พ´ร
Á
ตบµ
ส´นÂ
กรมส±กล 2.0 (USB 2.0) ¶หล
³
±นº
°
¶ช
¼
³
´มต
³
´»ปย
µ
ง´Â
ปกรณÁ
USB 2.0
³
±งÄ ¶ช
³
น ¶ม±สÁ
, ¶คร
¼
³
´งพÀ
มพÁ
, ส½กน¶น´ร
Á
, กล°
´ง, PDA ½ล¹´¼
³
นÄ.
8.
พ²ร
±
ต½มÃครÃฟน
พ´ร
Á
ตนº
°
¶ช
¼
³
´มต³
´»ปย
µ
ง»มÃครÃฟน.
9.
พ²ร
±
ตห³
º
พ´ร
Á
ตนº
°
¶ช
¼
³
´มต
³
´»ปย
µ
งห
¿
ฟµ
งหร
¼
´ล²
±Ãพง
พ²ร
±
ต USB 2.0 ด
¹นหน
¹ 2
พ²ร
±
ต USB 3.0 ด
¹นหน
¹ 1
พ²ร
±
ต USB 3.0 ด
¹นหน
¹ 2
พ²ร
±
ต USB 2.0 ด
¹นหน
¹ 1
20
บททº
³
1:
°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น
½ทย
Sample