ASUS D620MT user manual download (Page 2 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 100
2
¸
ขส
¸
ทธ
¸
±
© 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. ล
¸
ขส
¸
ทธ
¸
±
ถ³
กต
²ง
°
±มท²
±ซ°
²
± ส
³
งต³
´ คµ
ดล´ก ¶ก
·
บ¸นร¹บบทº
³
ส±ม±รถ¶ร
º
ยกกล
µ
บม±»ด°
หร
¼
´½ปลส
³
วนหน¾
³
งส
³
วน¸ดข´งค¿
³
¼
´ฉบµ
บนº
°
¶ป·
ภ±ษ±´¼
³
น ซ¾
³
งรวมถ
¾
งผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
½ล¹ซ´ฟตÁ
½วร
Á
ทº
³
บรรจ
Â
´ย
¿
³
ภ±ย¸น ยก¶ว°
น¶´กส±รทº
³
ผ¿
°
¼
°
´¶ป·
นผ¿
°
¶ก
·
บ»ว
°
¶พ¼
³
´จ
Â
ดปร¹สงคÁ
¸นก±รส
²
±ร´ง¶ท³
±นµ
°
น Ãดย»ม³
»ด°
µ
บคว±มย
À
นย´ม¶ป·
นล±ยลµ
กษณÁ
´µ
กษร´ย
³
±งช
µ
ด½จ
°
งจ±ก ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”)
ก±รร
µ
บปร¹ก
µ
นผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
หร
¼
´บร
À
ก±ร จ¹»ม³
ขย±ย´´ก»ปถ
°
±: (1) ผลÀ
ตภ
µ
ณฑ
Á
»ด°
รµ
บก±รซ³
´ม½ซม, ดµ
ด½ปลง หร
¼
´
¶ปล
º
³
ยน½ปลง ถ
°
±ก±รซ
³
´ม½ซม, ก±รดµ
ด½ปลง หร
¼
´ก±ร¶ปล
º
³
ยน½ปลงนµ
°
น»ม
³
»ด°
µ
บ´นÂ
ญ±ต¶ป
·
นล±ยลµ
กษณÁ
´µ
กษรจ±ก
ASUS; หร
¼
´ (2) หม±ย¶ลขผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
ข´งผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
ถ¿
กข
º
ดฆ
³
± หร
¼
´ห±ย»ป
ASUS ¸ห
°
ค¿
³
¼
´ฉบ
µ
บนº
°
“¸นล
µ
กษณ¹ทº
³
¶ป
·
น” Ãดย»ม³
มº
ก±รร
µ
บปร¹ก
µ
น¸ดÄ »ม³
ว³
±จ¹Ãดยช
µ
ด½จ
°
งหร
¼
´¶ป
·
นนµ
ย ซ¾
³
งรวมถ
¾
½ต³
»ม
³
²
±ก
µ
ด´ย
¿
³
¶พº
ยงก±รร
µ
บปร¹ก
µ
น หร
¼
´¶ง
¼
³
´น»ขข´งคว±มส±ม±รถ¶ช
À
งพ±ณÀ
ชยÁ
หร
¼
´คว±ม¶ข°
±ก
µ
น»ด°
²
±หร
µ
µ
ตถ
Â
ปร¹สงคÁ
¶ฉพ±¹ »ม³
ว³
±จ¹¸นกรณº
¸ดÄ ก
·
ต±ม ASUS กรรมก±ร ¶จ
°
±หน°
±ทº
³
พนµ
กง±น หร
¼
´ตµ
ว½ทนข´งบร
À
ษµ
»ม³
ต°
´งร
µ
บผÀ
ดช´บต³
´คว±ม¶ส
º
ยห±ยทº
³
¶ก
À
ดข
¾
°
นÃดย´°
´ม Ãดยกรณº
พÀ
¶ศษ Ãดย»ม³
»ด
°
ตµ
°
ง¸จ หร
¼
´Ãดย¶ป
·
นผลกร¹ทบ
ต±มม± (รวมถ
¾
งคว±ม¶ส
º
ยห±ยจ±กก±รส¿
ญ¶ส
º
ยก²
±»ร ก±รข±ดท
Â
นข´งธÂ
รก
À
จ ก±รส
¿
ญ¶สº
ยก±ร¸ช
°
ง±นหร
¼
´ข°
´ม¿
ล ก±ร
หย
Â
ดช¹งµ
กข´งธÂ
รก
À
จ ½ล¹´¼
³
นÄ ¸นลµ
กษณ¹¶ดº
ยวก
µ
นนº
°
) ½ม°
ว³
± ASUS จ¹»ด°
µ
บทร±บถ
¾
งคว±ม¶ป·
น»ป»ด°
ข´งคว±ม
¶สº
ยห±ยดµ
งกล
³
±ว ´µ
น¶ก
À
ดจ±กข
°
´บกพร
³
´งหร
¼
´ข
°
´ผÀ
ดพล±ด¸นค¿
³
¼
´หร
¼
´ผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
นº
°
°
´ก
²
±หนด½ล¹ข°
´ม¿
ลต³
±งÄ ทº
³
ร¹บÂ
¸นค¿
³
¼
´ฉบµ
บนº
°
¶ป
·
น¶พº
ยงข
°
´ม¿
ล¶พ¼
³
´ก±ร¸ช
°
ง±น¶ท³
±นµ
°
น ½ล¹´±จ¶ปลº
³
ยน½ปลง»ด°
ต±ม
¶วล±ทº
³
ผ³
±น»ปÃดย»ม³
ต°
´ง½จ
°
ง¸ห
°
ทร±บ จ
¾
ง»ม³
ควรถ
¼
´¶ป·
นภ±ร¹ผ¿
กพµ
นข´ง ASUS ASUS »ม³
ข´ร
µ
บผÀ
ดช´บหร
¼
´ร
µ
บผÀ
ต³
´ข°
´ผÀ
ดพล±ด หร
¼
´คว±ม»ม³
¿
กต°
´ง¸ดÄ ทº
³
´±จ¶ก
À
ดข
¾
°
น¸นค¿
³
¼
´ฉบ
µ
บนº
°
รวมท
µ
°
งผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
½ล¹ซ´ฟตÁ
½วร
Á
ทº
³
ร¹บÂ
¸น
ค¿
³
¼
´ด°
วย
ผล
À
ตภ
µ
ณฑ
Á
½ล¹ช
¼
³
´บร
À
ษµ
ททº
³
ปร±กฏ¸นค¿
³
¼
´นº
°
´±จ¶ป
·
น หร
¼
´»ม³
¶ป
·
น¶คร
¼
³
´งหม±ยก±รค°
±จดท¹¶บ
º
ยน หร
¼
´ล
À
ขส
À
ทธÀ
Á
ข´ง
บร
À
ษµ
ททº
³
¶ป·
น¶จ
°
±ข´ง ½ล¹มº
ก±ร¸ช
°
¶ฉพ±¹ส
²
±หร
µ
บก±ร´°
±ง´À
ง หร
¼
´´ธÀ
บ±ย¶พ¼
³
´ปร¹ÃยชนÁ
ข´ง¶จ
°
±ข´ง¶ท³
±นµ
°
น Ãดย»ม³
มº
µ
ตถ
Â
ปร¹สงคÁ
¸นก±รล¹¶มÀ
ด¸ดÄ
TH11507
ฉบ
µ
บปร
µ
บปร
Â
งº
³
2
¶ด¼
´นธµ
นว±คม 2016
Sample