ASUS D520MT user manual download

Pages:2
Description:ASUS D520MT / D521MT / D520SF QSG ( Quick Service Guide )
for English / Italian / Greek / Danish / Finnish / Norwegian / Portuguese
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
DVI
Desktop PC Installation Guide
1
D520SF/ SD330/ BP1CD
D521MT/ MD330/ BM3CD
DVI
D520MT/BM2CD
A
2
3
D520MT/BM2CD
D521MT/ MD330/ BM3CD
D520SF/ SD330/ BP1CD
D520MT/BM2CD
Connect devices.
Collegare le Periferiche
Ligar dispositivos.
Συνδέστε τις συσκευές.
Tilslut udstyret.
Liitä laitteet.
Koble til enheter.
Press the power button to turn on the system.
Premere il pulsante di accensione per accendere il sistema.
Prima o botão de alimentação para ligar o sistema.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το
σύστημα.
Tryk på strømknappen for at tænde for systemet.
Käynnistä järjestelmä painamalla virtakytkintä.
Trykk på strømknappen for å slå på systemet.
WARNING
/ WAARSCHUWING / AVISO / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ ADVARSEL/ VAROITUS/ ADVARSEL
:
Use this product in environments with an ambient temperature between 5˚C and 40˚C.
Openings on the chassis are for ventilation. DO NOT block or cover these openings.
Usate questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 5˚C e 40˚C.
NON ostruire o coprire i fori sul telaio, predisposti per la ventilazione del sistema.
Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 5˚C (41˚F) e 40˚C (104˚F).
As aberturas no chassis servem para ventilação. NÃO bloqueie nem cubra estas aberturas.
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5˚C έως 40˚C.
Τα ανοίγματα στο περίβλημα προορίζονται για εξαερισμό. ΜΗΝ παρεμποδίζετε ή καλύπτετε αυτά τα ανοίγματα.
Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 5˚C (41˚F) og 40˚C (104˚F).
Åbningerne på kabinettet er til ventilation. UNDGÅ, at blokere disse åbninger.
Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä
5 ˚C – 40 ˚C.
Rungossa olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. ÄLÄ tuki tai peitä näitä aukkoja.
Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 5˚ og 40 ˚C.
Kabinettåpningene er for ventilasjon. IKKE blokker eller tildekk disse åpningene.
A.
Select the system input voltage.
If the voltage supply in your area is 100-127V, set the voltage selector to 115V.
If the voltage supply in your area is 200-240V, set the voltage selector to 230V.
B.
Connect one end of the power cord to the power connector and the
other end to a wall power outlet.
A.
Selezionare la tensione in ingresso del sistema.
Se il voltaggio del proprio paese è100-127V, impostare il selettore di voltaggio
su 115V. Se il voltaggio del proprio paese è 200-240V, impostare il selettore di
voltaggio su 230V.
B.
Collegare un’estremità del cavo di alimentazione al connettore dell’ali-
mentazione e l’altra estremità ad una presa elettrica a muro.
A.
Seleccione a tensão de entrada do sistema.
Se a tensão de alimentação na sua área for de 100-127V, mude o selector de tensão para 115V. Se a
tensão de alimentação na sua área for de 200-240V, mude o selector de tensão para 230V.
B.
Ligue uma das extremidades do cabo de alimentação ao conector de
alimentação e a outra extremidade a uma tomada eléctrica.
A.
Επιλέξτε την τάση εισόδου του συστήματος.
Αν η παροχή τάσης στη χώρα σας είναι 100-127V, θέστε το ρυθμιστή τάσης στα 115V.
Αν η παροχή τάσης στη χώρα σας είναι 200-240V, θέστε το ρυθμιστή τάσης στα 230V.
B.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στον ακροδέκτη
τροφοδοσίας και το άλλο άκρο σε μια πρίζα στον τοίχο.
A.
Vælg strømsystemet på tilslutningen.
Hvis strømforsyningen i dit område er 100-127V, skal du stille strømkontakten på 115V.
Hvis strømforsyningen i dit område er 200-240V, skal du stille strømkontakten på 230V.
B.
Forbind den ene ende af el-ledningen til el-stikket, og den anden ende
til en stikkontakt.
A.
Valitse järjestelmän tulojännite.
Jos alueesi tulojännite on 100 - 127 V, aseta jännitevalinnaksi 115 V.
Jos alueesi tulojännite on 200 - 240 V, aseta jännitevalinnaksi 230 V.
B.
Liitä virtajohdon toinen pää virtaliitäntään ja toinen pää seinäpistora-
siaan.
A.
Velg systemets inngangsspenning.
Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 100-127 V, stiller du spenningsvelgeren til
115 V.
Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 200-240 V, stiller du spenningsvelgeren til
230 V.
B.
Koble én ende av strømledningen til strømkontakten og den andre
enden til en stikkontakt.
WARNING / WAARSCHUWING / AVISO / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ ADVARSEL/ VAROITUS/ ADVARSEL:
Setting the voltage selector wrong may seriously damage your system.
Un’errata impostazione del selettore di voltaggio potrebbe danneggiare seriamente il sistema.
A selecção de uma tensão errada poderá danificar seriamente o seu sistema.
Η λανθασμένη ρύθμιση του επιλογέα τάσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο σύστημα.
Hvis strømknappen stilles forkert, kan det muligvis ødelægge dit system.
Jännitevalitsimen asettaminen väärin voi johtaa järjestelmän vakavaan vahingoittumiseen.
Dersom spenningsvelgeren stilles feil, kan systemet skades alvorlig.
Obtain a detailed User Manual / Declaration of Conformity from the ASUS support site at
.
Potete consultare il manuale utente dettagliato/dichiarazione di conformità sul sito di supporto ASUS all’indirizzo
.
Consulte o Manual do Utilizador completo/Declaração de Conformidade a partir do site de suporte da ASUS em
Λάβετε ένα λεπτομερές Εγχειρίδιο Χρήστη / Δήλωση συμμόρφωσης από τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS στη διεύθυνση
En mere detaljeret brugsvejledning/overensstemmelseserklæring kan findes på ASUS’supportside på
Hae yksityiskohtainen käyttöopas / Yhdenmukaisuusilmoitus ASUS-tukisivustolta osoitteesta
Få en detaljert brukerhåndbok/samsvarserklæring fra ASUS webområde for kundestøtte på
Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.
Le illustrazioni sono puramente indicative. Le specifiche del prodotto potrebbero subire variazioni.
As ilustrações servem apenas como referência. As especificações reais do produto podem variar.
Οι εικόνες προορίζονται μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν.
Åbningerne i kabinettet er til for ventilation af udstyret. Åbningerne må ikke blokeres eller tildækkes.
Kuvitus on vain viitteellinen. Tuotteen todelliset tekniset tiedot voivat vaihdella.
Illustrasjoner er kun for referanse. Egentlige produktspesifikasjoner kan variere.
ASUS certifies that this product complies with the European Directive 1999/5/EC concerning the R & TTE rules.
ASUS certifica che il prodotto è in conformità con la direttiva europea 1999/5 / EC in merito alle normative R & TTE.
A ASUS certifica que este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 1999/5/CE relativa às regras de ETRT.
Η ASUS πιστοποιεί ότι το προϊόν αυτό είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5 / EC που αφορά τους κανόνες R & TTE
ASUS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktivet 1999/5/EC vedrørende R&TTE-reglerne
ASUS vakuuttaa, että tämä tuote on radio-ja telepäätelaite-sääntöjä koskevan Eurooppalaisen 1999/5/E -direktiivin mukainen.
ASUS bekrefter at dette produktet er samsvar med EU-direktiv 1999/5/EF om R&TTE-regler.
Power button / Pulsante di accensione / Botão de
alimentação / Κουμπί τροφοδοσίας/ Strømknap/
Virtapainike /Av/på-knapp
USB 2.0 port / Porte USB2.0 / Portas USB 2.0 / Θύρα USB 2.0
/USB 2.0 porte/USB 2.0 -portti/ USB 2.0-porter
USB 3.0 port / Porte USB3.0 / Portas USB 3.0 / Θύρα USB 3.0/
USB 3.0 porte/ USB 3.0 -portti/ USB 3.0-porter
Optical disk drive eject button /
Pulsante di espulsione dell’unità ottica / Botão de ejecção da
unidade de disco óptico / κουμπί εξώθησης μονάδας οπτικού
δίσκου/Udskydningsknap til optisk drev/ Optisen levyaseman
ulostyöntipainike/ Utløserknapp for optisk diskstasjon
Headphoneport/PortaCuffie/Portaparaauscultadores/Θύραακουστικών/
Porttilhovedtelefoner/Kuulokemikrofoniportti/Hodetelefon-port
Microphone port / Porta Microfono / Porta para microfone /
Θύρα μικροφώνου/Mikrofonport/Mikrofoniportti/ Mikrofon-port
D520MT/ BM2CD
D521MT/ MD330/ BM3CD
B
B
A
A
B
D520SF/ SD330/ BP1CD
RATING
:
115/230Vac, 50-60Hz,6/3A or
220-230Vac, 50Hz, 3A or
230Vac, 50Hz, 3A or
100-120Vac, 50-60Hz, 8A
RATING
:
115/230Vac, 50-60Hz,6/3A or
220-230Vac, 50Hz, 3A or
230Vac, 50Hz, 3A or
100-120Vac, 50-60Hz, 8A
RATING
: 115/230Vac, 50-60Hz, 6A/3A
Memory card reader (optional)/ Lettore di schede di me-
moria (opzionale)/ Leitor de cartões de memória (Op-
cional) / Αναγνώστης κάρτας μνήμης (προαιρετικός) /
Kortlæser (valgfri)/ Muistikortin lukija (valinnainen) /
Minnekortleser (ekstrautstyr)
5.25 inch optical disk drive bay (optional) /Vani per unità ottica da 5.25 pollici
(opzionale)/ Compartimentos de unidades de disco óptico de 5,25 polegadas
(Opcional) / Φατνίο οπτικής μονάδας δίσκου 5,25 ιντσών (προαιρετικός)/ 5.25”
drevbås til optisk drev (valgfri)/ 5,25 tuuman optisen levyn asemapaikka (valin-
nainen) / 5,25 tommers optisk diskstasjonsspor (ekstrautstyr)
U12380-3 / First Edition / February 2017
Function
Frequency
Maximum Out-
put Power (EIRP)
WiFi
2412 - 2472 MHz
19 dBm
5150 - 5350 MHz
18 dBm
5470 - 5725 MHz
18 dBm
Bluetooth
2402 - 2480 MHz
8 dBm
1
5
0
6
0
-
9
2
1
2
K
1
0
0
U12380-3_D520MT_MD330_D520SF_QSG_V2.indd
1
5/16/2017
11:29:24
Sample
This manual is suitable for devices