ASUS CG8580 user manual download (Page 82 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 88
Kapitel 7: Felsökning
SVENSKA
?
Ingen visning på monitorn.
Kontrollera att monitorn är påslagen.
Se till att monitorn är ordentligt ansluten till videoutgången på datorn.
Om datorn levereras med ett separat graIkkort se till att du anslutet monitonr
till en videoutgång på det separata graIkkortet.
Kontrollera om någon pinne på monitorkontakten är böjd. Om du hittar en böjd
pinne, byt monitoranslutningskabeln.
Kontrollera om monitorn är ordentligt ansluten till en strömkälla.
Se dokumentationen som medföljde din monitor för ytterligare
felsökningsinformation.
?
När ±era ¶onItorer anµänds µIsas bIlden endast p´ en ¶onItor.
Se till att båda monitorerna är påslagna.
Under POST visar endast den monitor som är ansluten till VGA-porten bilden.
Den dubbla skärmfunktionen fungerar endast under Windows.
När ett graIkkort Inns installerat i din dator kontrollera att du anslutit
monitorerna till utgångarna på graIkkortet.
Kontrollera att inställningen för Lera skärmar är korrekt. Se avsnittet
Ansluta
±era externa skär¶ar
i kapitel 3 för detaljer.
?
Min dator hittar inte min USB-lagringsenhet.
Första gången som du ansluter USB-lagringsenheten till dator installerar
Windows automatiskt en drivrutin för den. Vänta en stund och gå till Den här
dator och kontrollera om USB-lagringsenheten har hittats.
Anslut USB-lagringsenheten till en annan dator för att testa om USB-
lagringsenheten är trasig eller har funktionsfel.
?
Jag vill återställa eller ångra ändringar gjorda i min dators
syste¶InställnIngar utan att det p´µerkar ¶Ina personlIga iler eller
data.
Du kan använda Windows
®
8 återställningsalternativ
Refresh everything
wIthout affectIng your iles (³ppdatera allt utan att det p´µerka dIna
iler)
eller ångra ändringar på datorns systeminställningar utan att det
påverkar dina personlig data såsom dokument och bilder. För att använda
detta återställningsalternativ klicka på
Settings (inställningar)> Change PC
Settings (ändra datorinställningar)> General (allmänt) från Charms bar±
µälj Refresh eµerythIng wIthout affectIng your iles (uppdatera allt utan
att det p´µerkar dIna iler)
och klicka på
Get Started (starta
).
Sample
This manual is suitable for devices