ASUS CG8580 user manual download (Page 8 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 88
8
SVENSKA
Säkerhetsinformation
Koppla ifrån strömmen och kringutrustning före rengöringen. Torka av bordsdatorn
med ett ren cellulosasvamp eller sämskskinn fuktad med en lösning av icke-slipande
rengöringsmedel och några droppar varmt vatten och torka sedan bort kvarvarande fukt
med en torr trasa.
Placera den INTE
på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har
skadats.
Använd den INTE
i smutsiga eller dammiga miljöer.
Använd den INTE
vid gasläckage.
Placera INTE
eller tappa föremål ovanpå och skjut inte in några främmande föremål in i
bordsdatorn.
Utsätt den INTE
för starka magnetiska eller elektriska fält.
Utsätt den INTE
för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt.
ANVÄND INTE
modemet under åskväder.
Batterisäkerhetsvarning:
Kasta INTE
batterierna i elden.
Kortslut INTE
kontakerna.
Demontera INTE
batteriet.
Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0 ˚C
och 35 ˚C.
TÄCK INTE
över ventilationsöpningarna på bordsdatorn för att förhindra att systemet
överhettas.
ANVÄND INTE
skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet Lyttas.
Sök professionell hjälp innan en adapter eller expansionskort används. Dessa enheter
kan avbryta jordningen.
Se till att strömförsörjningen är inställd på korrekt spänning i ditt område. Om du är
osäker på spänningen i det elektriska uttaget som du använder kan du kontakta ditt
lokala energiföretag.
Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvaliIcerad
servicetekniker eller din återförsäljare.
Sample
This manual is suitable for devices