ASUS CG8580 user manual download (Page 7 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 88
7
SVENSKA
RF Equipment Notices (RF-utrustningsmeddelanden)
CE: Försäkran om överensstämmelse för Europeiska gemenskapen
Utrustningen uppfyller RF Exposure Requirement 1999/519/EC, rådsrekommendation från
1 juli 1999 om begränsning av exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält (0–300
GHz). Denna trådlösa enhet uppfyller R&TTE-direktivet.
Användning av trådlös radio
Denna enhet är begränsad till inomhusanvändning vid drift i frekvensbandet 5.15 till 5.±5
GHz.
Exponering för radiofrekvensenergi
Den avgivna utgångseffekten för Wi-Fi-teknik är lägre än FCC:s gränser för exponering för
radiofrekvenser. Det är dock tillrådligt att använda den trådlösa utrustningen på ett sådant
sätt att möjligheten för mänsklig kontakt vid normal drift minimeras.
FCC-överensstämmelse för trådlös Bluetooth
Den antenn som används med denna sändare får inte placeras eller drivas tillsammans med
en annan antenn eller sändare under villkoren i FCC Grant.
Industry Canada-försäkran för Bluetooth
Denna Klass B-enhet uppfyller alla krav för Kanadas regler för störningsskapande utrustning.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Trådlös försäkran för Taiwan
RF-utrustningsförsäkran för Japan
KC (RF-utrustning)
Sample
This manual is suitable for devices