ASUS CG8580 user manual download (Page 5 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 88
5
SVENSKA
Meddelanden
Återtagningstjänst
ASUS återvinnings- och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla
den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för
våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra
komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för
detaljerad information om återvinning för olika regioner.
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals/
Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning av kemikalier) reglerande regelverk, vi
publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på http://
csr.asus.com/english/REACH.htm
Federal Communications Commission uttalande
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion hos enheten.
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital
enhet enligt Del 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd
mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan
utstråla radiofrekvensvågor och om den inte installeras och används enligt tillverkarens
instruktioner kan den orsaka allvarliga störningar på radiokommunikationer. Det Inns dock
inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna
utrustning orsakar störningar med skadlig inverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka
rätta till störningarna genom ett vidta en eller Ler av följande åtgärder:
Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett annat uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är
ansluten till.
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Användning av skärmade kablar för anslutning av monitorn till graIkkortet krävs för att
uppfylla FCCs bestämmelser. Ändringar eller modiIeringar som inte uttryckligen godkänts
av den part som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att
använda utrustningen.
Litium-jon batterivarning
VARNING:
Fara för explosion om batteriet sätts i felaktigt. Ersätt endast med samma
eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Kasta förbrukade batterier enligt
tillverkarens instruktioner.
Sample
This manual is suitable for devices