ASUS A4321 user manual download (Page 64 of 71)

Languages: Arabic
Pages:71
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Arabic
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 71
ASUS
ن±
All-in-One PC
ز³هج
64
³هي¸ع ¾قفاو±لا نود ºÂيدÁت وأ ºارييغت µ¿ب م³يقلا Îبستي دà :º½³صتÂل ¾يلارديÇلا ¾´ج¸لا ·يب´ت
.ز³هجلا اذ» ²يغشتل مدختس±لا ¾ي¸»أ ء³غلإ ¶ف Êفاوتلا نع ¾لوؤس±لا ¾هجلا ²بِ
à ن±
ً
¾حارص
ÐÅخي ³±À .)FCC( ¾يلارديÇلا º½³صت½ا ¾يÅوDZ دعاوà ن± áã ءزج¸ل ز³هجلا اذ» ²ثت±ي
نأ )à(و ،ر³Å ²خادت Ïودح ¶ف ز³هجلا اذ» Îبستي ½أ )á( :نييل³تلا نيطرش¸ل ²يغشتلا
²يغشت ƳÅوأ ·ي¸ع Îترتي دà µذلا ²خادتلا كلذ ¶ف ³±ب ²بقتس± ²خادت µأ ز³هجلا اذ» ²بقتسي
.¾بوÌر± ريÌ
ىلإ ãäáã ددرتلا ʳط´ ¶ف ·¸يغشت د´ع ¶¸خادلا مادختس½ا ى¸ع ز³هجلا اذ» مادختسا رصتقي
.زتر» ³جيج ãäàã
ةيكلسÁ±ا تاددر¸ل± Éر´¸±ا ريذح¸
¾±دختس±لا º³يئاوهلا )¶ئاوهلا(و ¾قفر±لا ºاد³شرâل ³
ً
قفو ز³هجلا اذ» ²يغشتو ÎيÀرت Îجي
²Àل مس
20
نع ²قت ½ ²صف ¾ح³س± رفوت Ïيحب ³هبيÀرت Îجي اذ» ²³سرÔا ز³هجل
.ÓرخÈا ²³سرÔا ةزهجأ وأ º³يئاوهلا б ³ه¸يغشت وأ ³هبيÀرت متي نأ Îجي ½و ˳خشÈا
¶ئاوهلا ÎيÀرت ºاد³شرإ ى¸ع نويئ³ه´لا نو±دختس±لاو ÎيÀرتلا ولوؤس± ²صحي نأ Îجي
ºاددرت¸ل ضرÁت¸ل ¾بس´ل³ب ³هب ²و±Á±لا دعاوقلا б Êفاوت¸ل ²³سرÔا ز³هج ²يغشت طورشو
¶ئاوهلا ÎيÀرت ºاد³شرÑب ÎيÀرتل³ب ني±ئ³قلاو نييئ³ه´لا ني±دختس±لا ديوزت Îجي .¾يÀ¸سÂلا
.¾يÀ¸سÂلا ºاددرت¸ل ضرÁتلا º³ب¸طت± ¾يب¸تل ²³سرÔا ز³هج ²يغشت طورشو
اذهل دجوت ½ .زتر» ³جيج ãäàã ىلإ ãäáã ʳط´ ¶ف ¶´³ب±لا ¼ر³خ مادختس½ا رظحُ
ي
!µ³Â
زتر»³جي± ãåàã~ãæåç و ãèãç~ãàãç ـل ¾صصخ±لا ةردقلا ز³هجلا
¾هجلا ²بِ
à ن±
ً
¾حارص ³هي¸ع ¾قفاو±لا نود ºÂيدÁت وأ ºارييغت µأ ءارجإ Îبستي دÃ
:Ðيبن¸
.ز³هجلا ²يغشتل مدختس±لا ¾ي¸»أ ء³غلإ ¶ف ز³هجلا اذهل ¾´±³Åلا
Sample
This manual is suitable for devices