ASUS A4321 user manual download (Page 63 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 72
Bilagor
Federal Communication Commission
Interference Statement
Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna
för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från
statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications
Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla
lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den
här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med
radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i
överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på
radiokommunikation. Det ±nns dock inga garantier att störningar inte
kommer att inträ³a i en särskild installation. Om den här utrustningen
orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket
kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras
användaren att försöka korrigera störningen genom en eller ²era av
följande åtgärder:
Rikta om eller ²ytta på mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den
som mottagaren är ansluten till.
Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Meddelanden
ASUS allt-i-ett dator
63
Sample
This manual is suitable for devices