ASUS A4321 user manual download (Page 2 of 72)

Languages: Swedish
Pages:72
Description:ASUS A4321 & A6421 series user’s manual for Swedish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 72
Upphovsrättsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt
tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller
översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av
köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN
UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER
REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV
FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,
FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM
ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER
ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken
eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identi±ering eller förklaring
och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN
ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.
ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I
DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.
Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.
Ansvarsbegränsning
Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan
skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på
vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för
kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller
andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra
juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje
produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden
baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.
Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS,
dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.
UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS
YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER
(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR
(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER
DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.
Service och support
Besök vår ²erspråkiga webbsida på
SW13087
Andra upplagan
Juni 2017
ASUS allt-i-ett dator
2
Sample
This manual is suitable for devices